Tümlükden Ýol açýan biri bar…

[audio:https://turkmenhh.org/audio/song/biribar.mp3] Tümlükden Ýol açýan biri bar.

Ýüregiňiz gysmasyn. Hudaýa iman ediň, Maňa iman ediň. Atamyň öýünde mesgenler köpdür; şeýle bolmasa, Men size “Ýer taýýarlamaga barýaryn” diýermidim? Gidip ýer taýarlanymdan soň, siziň hem Öz ýanymda bolmagyňyz üçin ýene gelip, sizi Özüm bilen alyp giderin. Siz Meniň nirä brýanymy, ýoly bilýänsiňiz”. Tomas Oňa: “Ýa Reb, biz Seniň nirä barýanyňy bilmeýäris, ýoly nädip bileli?”diýdi. Isa oňa şeýle diýdi: “Men –Ýol, Hakykat we Ýaşaýyşdyryn, Mensiz hiç kim Ata baryp bilmez. Meni tanasaňyz, Atamy-da tanarsyňyz. Siz mundan beýläk Ony tanaýarsyňyz, Ony gördüňiz”. Filipus Oňa: “Ýa Reb, Atany bize görkez, bize şol bolýar” diýdi. Isa Oňa şeýle diýdi: “Eý Filipus, Men siziň bilen şeýle köp wagt bolsam-da, Meni tanamadyňmy? Meni gören Atany-da görendir. Seniň “Atany bize görkez” diýmäň näme?…” Ýahýa 14:1-9

One thought on “Tümlükden Ýol açýan biri bar…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *