Isa Mesih-Görünmez Hudaýyň Keşbi…

Hudaýyň gudraty hakyndaky iňlis dilinde edilen gürrüňden bir parça. (Iňlis dilini bilýän ildeşlerimiz üçin)

Isa Mesih –Görünmez Hudaýyň keşbi, bütin ýaradylyşyň ilkinji doglany Oldur. Sebäbi Gökdäki we ýerdäki görünýän hem görünmeýän zatlary, tagtlardyr häkimýetleri, hökümdarlyklary ygtyýarlary—baryny Şol ýaratdy. Her zat Ol arkaly we Onuň üçin ýaradyldy. Her zatdan ozal bar Oldur, bütin zatlar Ol arkaly ýerbe-ýerdir.” Koleseliler 1:15-17

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *