Yzygiderli Gaharlanmagy Ýeňmek

Yzygiderli Gaharlanmagy Ýeňmek

“Emma sen näme üçin doganyňy ýazgarýarsyň? Ýada sen näme üçin doganyňy äsgermezlik edýärsiň? Çunki biziň barymyz Hudaýyň höküm kürsüsi öňünde durmalydyrys!” (Rim.14:10)

“Hudaý erbet pikirleri ýigrendýändir, ýakymly sözleri bolsa halaýandyr. (Süleýmanyň Pähimleri 15:26)

“Kim bagyşlaýan bolsa dost gazanýandyr, günä barada gybat edýän dostlygy ýykýandyr. (Süleýmanyň Pähimleri 17:9)

“Mahlasy, baryňyz pikirdeş, dertdeş, dogansöer, rehimdar, kiçigöwünli boluň. Ýamanlyga ýamanlyk, sögünje sögünç bilen gaýtargy bermän, tersine, haýyrdoga ediň; çünki siz bereketiň mirasçysy bolmak üçin muňa çagyryldyňyz. (1Petrus 3:8-9)

Gaharlanmak biziň emosialarymyz üçin narkotika ýalydyr. Ol biziň ganymyzy gyzdyrýar we bizi çişirýär. Bu bilen bir hatarda, narkotika yzyny talap edişi ýaly, gazaplanmak ene gahary talap edýär. Munuň erbet tarapy bolsa, gahar diňe bir emosia halynda bolmak bilen çäklenmän biziň içimizdäki hereket ediji güýje öwrülýär. Ar almaga çalyşýan adam özüniň bagyşlamak isleginden has-da uzaklaşýandygyny bilmän galýar. Çünki gaharsyz bolsaň, içiňdäki gazaplanmak güýji hem ýok bolýar.

Ýigrenmek— öz eýesine topulýan elhenç itdir.

Ar-almak— ot bereniň özüni ýakýan möwçli otdyr.

Kine —awçynyň özüni duzaga düşürjek duzakdyr.

Rehim bolsa olaryň ählisini azat etjek saýlawdyr!

Hudaýym, gazaplanmak we kine imanly ýürekde bolmaly zat däldir. Olardan saplanmaga bize ýardam ber. Seniň rehimiňiň biziň ejizligimizi-synyklygymyzy güýje öwrüp bilýändigini biziň hemişe ýadymyza sal!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *