Bu gün üçin pozitiw pikir

Bu gün üçin pozitiw pikir

JOGAPKÄRÇILIK

Pozitiw Pikir

Şu gün saýlajak durmuş ýörelgeleriň seniň geljegiňe täsir eder.

Mukaddes Ýazgy

Biz paýhasly ýürek ediner ýaly, günlerimizi sanamagy bize öwret. (Zebur 90:12)

Doga (Hudaý bilen gepleşmek)

Rebbim, biziň hiç birimiz hem näçe ýyl ömrümiziň bardygyny bilmeýäris, munuň üçin bu günki edip biljek ýagşy işleri ertä goýmazlyga kömek et. Erine etirmeli iň wajyp zatlary birinji erde goýmagy öwret. Dogry durmuş saýlawlaryny saýlamagym üçin maňa Sen Ruhyň bilen ýol görkez. Meniň üçin bolmadyk her bir gapyny ýap we meni erbetlikden gora. Bütin akyldarlykdan ýokary bolan Hudaýyň Isa Mesihdäki parahatçylygy meniň ýüregimi we akylymy goraýandygy üçin Sen Biribara minnetdar! Omyn.

Bu gün üçin bolan bu pikir meniň gündelik durmuşyma nähili täsir edýär?

Bu gün üçin bolan bu pikir meni nädip gowy adam eder?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *