Gör Nähili Men Bagtly

 Hudaýa iman getirenler her bir zatda Hudaýa öwgüler getirmäge çalyşýarlar! Olaryň käbirleri günälerden, şeýtanyň garaňky tümlüginden we dowzah odundan Hudaýyň beren ajaýyp gutuluşyny aýdym-sazlarda wasp edýärler. Olar özlerinde dörän täze umytly durmuşlary üçin Biribara minnetdarlyk bildirýärler. Bilşimiz ýaly Ýaradyjy Hudaý ähli milletleri ýaratdy we olara dürli diller berdi we bu sebäpden oňa dürli dillerde öwgüler, dilegler, şükürler edilýär. Bu ýerde biz Turkmenistanly ildeşimiziň 28 ýyllap hakykaty bilmän şeýtanyň tümlüginde ezýet çekip, hiç bir erden we dinden gutuluş tapman ýaşan we durmuşda umytsyz gezen, emma Hudaýyň Isa Mesihdäki merhemeti we rehimi aýan bolanda beýik gutulyşa eýe bolan we Isany Reb we Mesih hökmünde kabul edip täze, tämiz, şatlykdan we dynçlykdan doly durmuşa eýe bolan ýigidiň döreden öwgi sazyny we aýdymyny size hödürleýäris! Bu aýdymyň üsti bilen ol Isa Mesihdäki durmuşyny wasp edýär! Bu sazyň we aýdymyň üsti bilen hem Hudaý size hakykatyny açar diýip umyt edýäris!!!

[audio:https://turkmenhh.org/audio/song/Bagtly.mp3] Gör nahili men bagtly

Gör Nähili men bagtly.

Hudaý-Halasgärim

Mukaddes gökde men üçin

Ajaýyp jaý taýyn.

Gaýtalama:

Şöhratlaýan Guzyny,

Men üçin ejir çekdi.

//Oňa alkyş. Omyn// 2gez

Dünýä baýlygy deň bolmaz

Ol altyn şähere.

Hudaý meni hiç taşlamaz,

Bolaryn ol erde.

Garaňkylyk ýitip gider,

Ebedi nur sönmez.

Alkyşlap joşar ýürekler

Indi gözýaş bolmaz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *