Özbek Imanly Doganlaryň Hudaýa Öwgüleri

Bilşimiz ýaly, dürli milletler Ýaradyjy Biribara öz dillerinde öwgi-senalar döredýärler we olaryň üsti bilen Hudayýň gutuluşyny, adamzada bolan söýgüsini we maksadyny beýan edýärler. Hudaý hemme milletleri Isa Mesih arkaly Özi bilen ýaraşdyrýar we olary bir maşgala, ýagny Hudaýyň maşgalasyna goşýar. Bu günki gün, haýr-dogalar, öwgüler, aýdym-sazlar dürli milletleriň dillerinde Eke-Täk Hudaýy şöhratlandyrýarlar.

Diňlaň we bereketleniň!

[audio:https://turkmenhh.org/audio/Uzbek1.mp3][audio:https://turkmenhh.org/audio/Uzbek2.mp3]

[audio:https://turkmenhh.org/audio/Uzbek4.mp3][audio:https://turkmenhh.org/audio/Uzbek5.mp3]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *