Dowzah

Dowzah Ody 

Dowzah

Dowzah hakynda Mukaddes Ýazgylar dört ýuz gezekden hem kop gezek gurruň berýär. Mukaddes Ýaradyjy hiç bir ynsanyň ol ere gitmegini islemeýär. Bu sebäpli Hudaý ýuzlerçe gezek, muňlerçe ýylyň dowamynda Öz Sözünde bu elhenç er hakynda duýdyryş berip gelýär. Ýöne şol bir hatarda Hudaý adamzat üçin döreden gutulyş ýoluny hem döretdi we ony ynsanlara Mukaddes Ýazgynyň üstünden aýan etdi. Isa Mesih dowzah odundan gutulyşdyr!

Ýöne gynansakda, milionlarça adamlar Hudaýyň dowzah hakyndaky duýdyryşyny we ondan gutulmak üçin Hudaýyň beren gutulyş sowgadyny hem ret edip gelýärler. Adamlar Hudaýyň sözüni ret edenlerinde, Hudaý başga hem gudrat ýollary bilen ynsana özüniň ruhy dunýäsini käbir ýagdaýlarda görkezýar. Bir iki ýyl mundane öň Hudaý bir Isa Mesihe imanla gudratyny görkezip, ony dowzaha akidipdir we dowzahyň nähili elhençdigini görkezipdir. Munuň üsti bilen bolsa köp adamlara duýdyryş bermegini isläpdir. Ine şu aşakdaky wideo-da siz ol imanlynyň Mukaddes Kitap hakynda, Isa Mesih hakynda we dowzah hakynda, dowzahdan gutulyş hakynda berýän ajaýyp gurruňini diňläp bilersiňiz! Bu duýdyryşyň üsti bilen siz hem gutulyşa eýe bolarsyňyz diýip umyt edýäris! Bu ýazgy iňlis dilinde, ýöne tiz wagtyň içinde biz ony Turkmen diline terjime etmegi meýil edýäris.

23 Minut Dowzahda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *