Boşluk

Boşluk

Adam omri boshlukdan doly,

bu sebapden urunyarys her yan,

pul, bilim, jay, chaga-chuga diyip gechiryaris omrumiz,

yone olar hem doldurmaz kalbymyzyng boshlugyn,

 

bu sebapden ah uryas tapyp bilman jogaby, goryamage pully, bilimli, jayly,

chaga-chugaly adam bagtly yaly,

emma yakyndan seretsek olarda hem

mowch uryar shol boshluk yashayshy

 

jogap niredeka beyle boshluga-gozlege

…dindemika, ynsan aklynda…

yada Beyik bolan bizi yaradan, bizi bilyan Yaradyjyda?!

 

Bu soraga elbetde

jogap tapyas herimiz:

dinden, ata-baba dap dessur,

filosofiya, akyl-bilim

ya batyllykda….

 

Yone chynlyk bilen seretsek,

Yene-de kalbymyzda shol boshluk.

 

Bu soraglang jogbyha bardyr,

Yone ony Hakdan gozlemek gerek

“Gozlan tapar”, diyyandir

Hudayyng Sozi

 

Elbetde jogap Yaradyjy Hudayda!

Ony tanap, Ong Yol, Hakykat we Yashayshyny

Kabul etmekde bardyr dolulyk,

Bagt we dynchlyk!

2 thoughts on “Boşluk

  1. Salam ildeshim,

    biz bu tayda bizing dushunjamiz barada aydamzokda Hudayyng dushunjesi barada gurrung edyaris!
    Eger sizde dushunmedik zatlaryngyz bar bolsa onda bize sorag berip bilersingiz!

    Hudayyng bereketlerini sizing uchin dileg edip,
    Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *