Ayalyngy urmaga rugsat beryan Kuran Hudaydanmyka?

Kuranda ayalyngy urmaga rugsat berilen…

Kuran hak Hudayyng sozudir we her bir ynsana yol gorkeziji diyip musulman ildeshlerimiz onge suryarler. Yone gynansakda Kuranda ayallara bolan gatnashyk gaty ejiz gelyar. Sebabi Kuranda ayyallar erkege boyun bolmanlarynda olary “…urmaklyk” buyruk berilendir. Ayalyngy boyun etmek uchin olary urmaklyk bolsa nadogrudyr. Name uchin Allah, “musulmanlara ayallaryny urup boyun etmegi” buyurdyka!Hakykat, Yahayysh, Yol” bolan Isa Mesihing Injilde ayan eden taglymatynda bolsa ayallarymyzy soymek we olara bolan belent hormatymyz bilen olaryng soygusini, boyun bolmagyny gazanmalydygymyz undelyar!
Yokardaky getiren pikirimi goldamak uchin Kurandan ayat: Kuran 4:34-nji ayat men size birnache terjimelerini getirjek:
RussianМужчины являются попечителями женщин, потому что Аллах дал одним из них преимущество перед другими и потому что они расходуют из своего имущества. Праведные женщины покорны и хранят то, что положено хранить, в отсутствие мужей, благодаря заботе Аллаха. А тех женщин, непокорности которых вы опасаетесь, увещевайте, избегайте на супружеском ложе и побивайте. Если же они станут покорны вам, то не ищите пути против них. Воистину, Аллах – Возвышенный, Большой.
Turkish
Erkekler, kadin üzerine idareci ve hakimdirler. Çünkü Allah birini (cihad, imamet, miras gibi islerde) digerinden üstün yaratmistir. Bir de erkekler mallarindan (aile fertlerine) harcamaktadirlar. Iyi kadinlar, itaatkar olanlar ve Allah’in korunmasini emrettigi seyleri kocalarinin bulunmadigi zamanlarda da koruyanlardir. Fenalik ve geçimsizliklerinden korktugunuz kadinlara gelince: Önce kendilerine ögüt verin, yataklarindan ayrilin. Bunlar da fayda vermezse dövün. Eger size itaat ederlerse kendilerini incitmeye baska bir bahane aramayin. Çünkü Allah çok yücedir, çok büyüktür.

Turkmen:
Allah birinden beylekisine yagny arlere ayallaryng ustunden hokum yoretmegi berendir. Chunki Allah erkegi (jihad, imamet, miras ishlerinde) ayaldan ustun yaradandyr. Sebabi erkekler ol ishlere emlaklerinden upjun edyarler. Eger ayallar boyun bolsalar we arining yokdugy zamanda arining ishlerini gowy gorasalar, bu Alla yakymlydyr. Emma boyun bolmajaklygyndan aladalanan bolsangyz: ilki bilen owut-undew eding, bile yatmang, eger bular hem peyda bermese tutup urung. Eger boyun bolsalar onda olara garshy bashga bir bahana tapmang. Chunki Allah gaty Beyikdir…

Name uchin Injiling ayallara bolan gatnashygy bilen yagny soygi, merhemetden, birek-birege hormat goymakdan, rehimden ugur alan ar-ayal gatnashygy bilen yslamdaky “ayallaryngyzy urup bolsa hem boyun eding…” diyen dushunje biri-birine gapma-garshy gelyar! Sheyle yagdayda hem Kuran hak Hudayyng sozimika?!

Injilden mysal:”Ey arler, Mesihing imanlylar yygnagyny soyshi yaly, siz hem ayalyngyzy soyung…Shunung yaly hem arler ayalyny oz teni kimin soymelidir. Ayalyny soyyan ozuni soyyandir.” Efesliler5:25,28

66 thoughts on “Ayalyngy urmaga rugsat beryan Kuran Hudaydanmyka?

 1. Men hakda Meni iberen Atanyň Özi güwälik etdi. Ýöne siz Onuň ne sesini eşitdiňiz, ne-de ýüzüni gördüňiz. Onuň sözi sizde galmaýar, çünki siz Onuň Iberenine iman etmeýärsiňiz. Siz Mukaddes Ýazgylary agtaryşdyrýarsyňyz, çünki ebedi ýaşaýyş şolardadyr öýdýärsiňiz. Olar bolsa Men hakda güwälik edýärler. Ýöne siz ömrüňiz bolar ýaly, Maňa gelmek islemeýärsiňiz
  Ýahýa 5:37-40

 2. ey azashan Insanlar Kur`an i ozuniz a4ip okap gorun urmaga rugsat berilende Rusiya ya Yewropa yurtlarynyn filimlerindaki yali uramak dal yumshak yerine iki barmak bilen urmak lyk rugsat beryar. dogurdan da siz Isani oldurdiniz ony onson siz ona nadip yakin sizi o Isa nadip soyyar?

  GAYRAT EDIN MENIN YAZAN TESWIRIMI POZMAN!!!

 3. Kuranda, yumshak yerine urung diyilen zat yok. Ayallaryngyz siz bilen ylalashmasa, onda siz olar bilen ilki kayeng, songra olardan dushegingizi ayyryng, eger yene-de ylalashmasa onda tutup urung…” diyip aydyar!

 4. Sen Arap4a bilyanmi? Kur`an da name yazikdygyny anik ayidar yali? senin Kur`an diyip okayan kitabyn Kur`an in senin dushyan dilinde yagny Turkmence rus4a inli4e yali durli dilindaki manysy o Kur`an dal. sizin Bibliya diyip okayan zadinizda wopsheta size degishli zat yoga o Kitap Israilin ogullary Israyilin adamlary diyip gelyara nameden ona ynanan bolup yorsuniz? GAYRAT EDIP BERILEN SORAGLARA JOGAP BERIN!!! BASHGA ZATLAR HAKDA YAZMAN!!!

 5. Ahmet! Isa özüning ölumini öngünden görüp geldi. Bilip geldi. Seni hem meni halas etmek üchin onung barysy.
  Sen bashgalardan sorayang olar arabcha bilyärmi ya da bilenok my? Sening öz milleting näme? Eger de arap bolmasang onda senem arapcha ögrendim diyip donunga sygmayshyng govy däl. Senem arapcha okanyng üchin Koranyng manysyna araplar yaly düshünyandir öytme. Onda seningem arapcha okap düshünening birinjilik bilen öz dilinge terjime edildi. Ondan songam sen öz doganlanga göwün etmezchilik etmäng musulmanlik däl. Olar gije gündiz ishläp terjime eden bolsa Korany onda olara hem biz edil sanga ynanyshymyz yaly ynanyp bileris. Olar da Korany birinjilik bilen arapja okadylar!

 6. Gadyrdan Dawut sen menin gurleyish tonumi eshiden dalsin men Oz musulman doganlaryma gownum yetyarmi yetenoklygyny biler yali, egerde bilen bolsansubut edip bilersin. Pygamber aydan zadiny edip bilmese pygamberda.ey Azashan insanlar menin size 1 soragym bar sizin mukaddes yazgynyz yalnishmy sizin pikiriniz4e ya Isa A.S. pygamber dal? mukaddes yazgynyzda Isa ayityar Israilin ogullary men yerde olenimden son 3 gije hem de 3 gundiz bolaryn son direlerin we yerde bolmaryn diyyar! emme 5-nji gun gi4lik haja 4uylenyar olyar son sho gun gomyarler 5-nji gunden 6-njy gune ge4yan gije son gundiz 6-jy gunden Woskriseniya ge4yan gije sonam irdenjik baryp goryarler welin Isa yok o nahili bolyar 2 gije 1 gundiz Isa Ayidanda beyle ayitmady. Indi sizin pikiriniz4e Mukaddes Yazgynyz 4yn dalmi ya Isa???

 7. Gadyrdan Ahmet,
  ayala ya ondan bashgada adama el urmak mening gözümde haywanlikdir. Haysydir bir kitap onga rugsat beryän bolsa onda ol kitap mening uchin manysyzdyr. Iki barmak, ya da bir barmak bolsada, bashga bir insana el galdyrmak ol hudaydan däldir. Hatda jeza bermek hem ol dinge Hudaying privilegiyasydyr. Huday bizi özüne mengzedip yaradan bolsa onda nädip ol bize özüning “suratyny” iki barmak bilen urmak bolar diyer???

 8. ey Azashan DAWUT! O senin adam shekilli hudayin oz suratini nadip jezallandyryp bilyar eger de iki barmak bilen urup bolmayan bolsa?

 9. Hudayyng Sozi bolan yagny Hudaylygyng ichinde baky Barbolan Soz adamazady gutulysha yetirmek uchin Ozuni kicheltmegi we Ynsan keshbine girip yaradan dunyasine gelmegi maksat etdi. Bu tayda Hudayyng belent soygusini, rehimini we merhemetini gorse bolyar! Ondan bashgada Huday ynsanlary “oz keshbinde yaratdy” diyilen dushunjede, Hudayyng bizing yaly dashky keshbining bardygyny anglatmayar. Huday Ruhdyr. Yone “oz keshbi” diyilende Huday oz hasiyetlerine mahsus hasiyetleri, ang-dushunjeli, soyup we soyulmegi bilyan kalply we Hudayy gozlap we gatnashyk edip biler yaly ruhly edip yaratdy. Ine bular esasynda biz ruhymyzda, janymyzda we angymyzda we hasiyetlerimizde Hudaya mengzesh edilip yaradyldyk!
  Huday beyikdir we gudratyguychludir we Yaradyjydyr we bizi jezalandyrmaga guyji yetyandir, rehim hem etmage erklidir!
  Isa Mesih bolsa gokden inip gelip Ynsan keshbinde wagtlayyncha bolsada Hudaylyk gudrata, akyldarlyga we merhemete hem eyedir. Muny bolsa Ol Ozuning yerdaki yashayshynda hem gorkezdi!

 10. Gynanyan size agy garalajak boshunyza. Kurany Kerimde aydylan bolsa hokman bir hikmeti badyr. Ona hic hili shuwham yokdur Alla birdi Yeke takdir we shayatlyk etyan Onun Resuly Muhemmet asw dir.

  Kurany Kerimde ayalyny insonky dereja yetende, bashka cykalgasy bolmanda iki barmak bilen yumshak yerine urun diyipdir. A injilde name diyipdir arak icmane rugsat berilipdir, yalanac gezmane rugsat berilipdir, heykele ynanmana rugsat berilipdir. Ana injilin hazirki gornushi shony undeyar. Aslynda ol zatlar yok injilde, her bir ruhany oz peydasyna gora injili amal edip shu dereja yeten.

  Yene dawut agza name ojugip baryan hakykat anaryna batonokmy!

 11. name ucin yer yuzundaki haramlyklan goz bashy bolan, hristiyan dowletlen aladasyny etman. Dushunman ters many cykaryp Kurany Kerimden kemcilik gozleyan Yasama Hudaydan Huday boljakmy.

 12. Melek agza, bu tayda agy garalajak adam yok. Kuranda nahili buyruk berilen bolsa bu barada gurrung gidyar. Kuranda “ayalyngy iki barmak bilen yumshak yerine ur…” diyilmeyar. Ayalyngyzy urung diiyyar. iki barmak yada yumshak yerine urmak bu sizing mugallymlaryngyzyng tapan zady.
  Injilde “arak iching, yalangach gezing we heykele ynanyng diyip niresinde rugsat berilen? Sen yone soz aytmada, bizing Kurandan delil getirishimiz yaly delil getir Injilden! Eger getirip bilmeseng yalan zatlary aytma!

 13. Yer yuzundaki haramlyklaryng gozbashy, “hristian dowletleri dal” adamlary yalan yoldan alyp baryan sheytandyr we onung yzyna eyeryan ynsanlardyr. Olar bolsa dunyaning ahli yerinde hem yeterlikdir, sening diyyan musulman yurtlaryngda hem dolup yatyr. Adamzadyng problemasy guna we sheytanyng el astynda bolmakdyr. Olardan halas etjekb bolsa Hak Hudaydyr! Bu sebapden, gunani bashgalardan gozleme-de ilki oz kalbynga bak, sen Huday bilen yarashdyngmy, Oll seni kabul edermi? Onung ongunde oz gunalering uchin name jogap berjek?

 14. siz yalancy shony bilyanizmi! Name ucin goshup ozunizce perewot etyaniz. Kurany Kerimde ‘tutup urun’ diyenok. ‘urun’ diya. Onam hacan diya, hacanda ikilik edende. Ondada birinji sapar etse dushundirin, ikinji sapar etse, dushunyanca ble yatman, yene gaytalasa ynjytmajak derejee urun diya. Gor adama nahili nebsine eye bolmagy owretya. Bolmasa adama namys diyen duygy beripdir Jenap Alla. Adam shol namysyna buyrup bilman hyyanat etyan yoldashyna howup etmegi gaty munkin.

 15. sheyle hadys bar. ‘jennet enelermizin dabannyn astyndadyr’ onsan bizin ayallarmyz eneler,ejeler. Sheyle munkincilige eye bolan ayalyny hic bir bende urmana hyyal etmez. Eger urmaly bolsa hokman bir hikmeti badyr.

 16. Kuranda “ayalyngyzy urung diyyar we ikilik etse diyip aydanok, nahili birzatda siz bilen ylalashmasa diylyar….sening aydyshyng ylay iki barmak bilen yumshak yerine urung hem diyenok…” Eger bilmeyan bolsang bilip goy, Kuran we yslam boyunhca, ayalyng ikilik etse “olduring, yagny dashlap olduring” diyip buyruk berilyar. Mundan sen habarsyz bolmaly, yslam sherigaty yoreyan yurtlar bolan Eyranda, Saud Arabystanda, Pakistanda, Owganystanda nache ayallar ikilik etdi diyip dardan asylyp yada dashlanyp oldurilyar. Yokardaky getirilen ayat, “ayalyng ikilik edende urmagy goz ongune tutanok….hyyanat edilende dashlap olduring…” diyip buyuryar yslam!

 17. Injilde ayalyng ikilik etse, “ilki bilen ayalyngy bagyshlamagy we onga rehim etmek talap edilyar, eger yashashyp bilmeseng bolsa onda ar-ayallykdan ayrylmak rugsat berilyar.” Yslamdaky yaly, “urmak yada oldurmek” buyrulmayar!

 18. Jennetde “ayallaryng az boljakdygyny hem ” Muhammet aydypdyr. Ondan bashgada yslamyng jennetinde kop zatlar dinge erkekler uchin yagny sizing jennetingizde ” her bir erkege 12 sany peri yaly gyzlar ahli isleglerine hyzmat edip, sherap akyan deryanyng boyunda keypi-sapa chekyandigini…” aydyar. Ol tayda “ayallara bolsa beyle keypi-sapa berilmandir…. Umuman alanyngda yslamda hatda jennet dushunjesi hem has pes we ynsanyng kichijik akylyna layyk bir yer, yagny ten isleglerini dolduryan bir keypi-sapa edilyan bir yer yaly gorkezilyar. Bu bolsa gaty nadogrydyr.
  Injil esasynda jennet bolsa bu Hudayyng Oyudir, Onung mesgen tutyan yeri, hich bir gunali yashayshyng bolmayan yeri, mukaddeslikden, paklikden, pak soyguden doly bolan bir ajayyp mekandyr! Ol yerde biz baky Yaradyjymyzyng didaryndan doyup Onga baky owguler we shohratlar aytmakdan dolup yasharys!

 19. gynananyan sizin dushen guninize. Alla adalatly bolanson sizin ishiniz yarpy yoldan gaytya. yokardaky tohmetlerin ucin Allah sizi erbet jezalardan ozi gorasyn. sizin yalan sozleyaniniz sahel yazyshsan bildirip bashlayar, derrew toslashdyryp goshup bashlayanyz. her bir zatda hayyr bardyr. siz kim intak sizin ata babalannyz hakykaty yalan edip bildimi.

 20. Gynanjyng uchin sagbol ildeshim! Emma mening diyyanleriming haysysy tohmet? Subut edip biljekmi tohmetligini, bilmeyan bolsang mugallymlaryngdan sorap goray. Eger ayal mashgala ikilik etse, sherigat kanuny boyuncha name edilyanligini?

 21. injilde onda halamadyk ayalynyzy koca zynmak rugsat berilyada. Her bir adam halamadyk ayaly blen ayyrylyshsa nahili bolar. gunasiz cagalar oz kakalarnyn kimdigni bilmezler; asyl name ucin injile uyyan dowletlerde ayallar arkayyn ayyrlyshyp, islani bilen yatyp tur diysem injilde yazyk diysene, injil rugsat berya diysene. haram icgem injilde haram dal, onam icip name bolup yorler injile uyyanlar

 22. musulman dowletlerde ba diyyan, men ol dowletlerde yok diyemok. gel in prostoyundan mysal alaly. musulmanlarda glawny ymam hasaplanya, hristiyanlarda ruhany. ymamlar nahili kuranyn yoly blen yoraya, ruhanylar nahili injil yoly blen yoreya. adaty yshayjylary mysal almamyzda

 23. Injilde halamadygyng bilen diyenok, ayrylyshmak yagday dinge “ayalyng yada aring sanga ikilik edende yagny bashga bilen jynsy gatnashykda bolanda” rugsat berilyar, yone shol yagdayda hem bagyshlamagy we bile yashamak maslahat berilyar. Emma eger basharmasang onda rugsat berilyar. Musulmanlaryngky yaly halamasang, “uch gezek talak” diyip ayryylyp bolanok. Bu gadagandyr!
  Hristian dowlet yok dost, ahli sening diyyan dowletlering “dunyewi yurtlardyr”. Ol yurtlaryng kabirinde kop Isa Mesihe ynanyanlar yashayandyr, emma kanun esasynda olar ateistik, dunyewi yurtlardyr. Bu sebapden ol yurtlarda bolyan her bir zady isa Mesihe ynanyanlaryng ustune goymak nadogry bolar. Chunki Injil haram ishleri etmegi, arak ichip serhosh bolup yashamagy owretmeyar we tersine beyle yashaysha garshy chykyar!
  Kuranda bolsa, ayalyngy “urmaga rugsat berilyar, eger hyyanat etse welin olary dashlap oldurmegi buyuryar. Beyle zatlar bolsa Injilde buyrulmayar, tersine rehimli bolmak, bagyshlamak we merhemet etmek maslahat berilyar! Kim hyyanat eden bolsa onda Hudayyng ongunde ing songunda jogap berer, bu uchin biz adamyng janyna agyry salmaga hakymyz yokdur! Chunki Huday adyldyr we dogry hokumi ing songunda Ol chykarar!

 24. gordunmi injilde nahili biderek undowler bar. Ozunkini dogry etmek ucin, bashka yalan tohmet aty bermegi undeyar. Kurany Kerimde oldurin diyen zat yok. Onsaman name ucin men injilde ayyrlyshyn diyen soze ginishleyin dushunmelide, Kurany Kerimdaki urun diyen soze dar dushunmeli. Kurany Kerimdede urmakdan onerti nameler etmelidigni senkiden onadyrak aydylan. Ayyrylshsan son shol ayalyn name bolya bilyamin.

  Sen shol dunyewi dowletlerdaki ruhanylar dunyewi dal, sholara icmegem rugsat berlen

 25. Injilde biderek undew yok, hemmesihem gowy undewlerdir. Kurandaky yaly urung, odluring, dushegingizi ayyryng…. diyip buyruk yada rugsat berenok!
  Kurany sen gowy owrenip gormansing onda, “olduring” diyen zat bolmasa, tazeden okap goray!
  Injilde ayrylyshmak meselei gingishleyin dal, goni nahili yagdayda ayrylyshmalydygyny aydyar, yagny dinge ” ikilik edende” diyilyar.
  Yslamda bolsa “ikilik edene” olum jezasy berilyar, onda bu ayalyng nahili yagdaya dushjegini pikirlenip gordungmi? Injilde ol ayala rehim edilyar, toba etse bagyshlanmagy hatda arining gaytaryp almagy maslahat berilyar!
  Ruhanylara we bashgada imanlylara ichip serhosh bolup yashamaklyk rugsat berilmeyar!

 26. Hakykat!? Hakykat dinge Hudayda bardir! Iru gich, hemmämiz Hudaying öngunde durarys. Jogap bereris. Men öz hakykatymy chünki Hudaying oglunyng Isang elinden aldym. Ol yörite manga iberilen ekeni. Onda mening adym bar.

 27. messenger sen yene ozune imanly adam diyyansin, ozune iman bilyan diyip saydam acypsyn. Isa asw ozuni nahili kosanlerindede dash toweregindakileri yamanlamandyr. Siz name etyaniz calarak zyrcatka yarylsa, butun aleme jar etyaniz musulmanlar sheyle diyip. Tohmetden gorkmayan ynsanyn Hudayyn onunde imany 0-dyr. Kurany Kerimde ‘urun’ a injilde ‘ayyrlyshyn’ diyip yazyk. Ikisinem ters yana ceksen sundurup oturmaly!

 28. вы думаете что весь мир должен подчиняться вам только потому что у вас есть атомная бомба. на самом деле вы слабые, вы боитесь даже собственней силы, через несколько лет у нас тоже будет атомная бомба и тогда мир изменица. Вы давно отошли от заветов даже вашего Иисуса..Вы позволяете вашим женщинам продавать свое тело…вы жените гомосексуалистов,и устраиваете концерты в ваших храмах..Поэтому мы победим вас. как вы когдато победили Рим. Бедные и галодные всегда побеждают сытых и богатых, если у галодных есть вера а у сытых её нет. .Мы воюем за нашу Веру! а вы воюете за бензин в вашем бензобаке. Вы с Американсами раздавали нам оружия учили нас воевать, думали что мы будем цепными псами, но мы не псы теперь у нас есть ваша оружия и мы готовы умереть за АЛЛАХА мы вас победим ИНША АЛЛАХ !

 29. Gadyrdan dost! Isa Mesih Amerikanly yada Europaly yada bashga yurtly dal, Ol ynsan uchin gelen Halasgardir! Bize syyasy gurrungler gerek dal, chunki Hudayyng Mukaddes Yazgylary syyasat bilen ishi yok. Hudayyng maksady bizing kimdir birini Huday adyna oldurmegimiz daldir, tersine hatda dushmanlarymyzy hem soymegimizdir!
  Bu sebapden bu yazan yazgyng bilen kime gulluk edyandigingi gorkezyan bolmaly sen. Chunki sening dining adamlary oldurmegi Allah hatyrasyna buyuryan bolsa onda bu Hak Hudaydan bolup bilmez!

 30. Isa Mesih azashanlary tapmak we olara yashayysh bermek uchin geldi! Hawa birwagt biz hem “gunalerimiz zerarly” azashypdyk, yone Halasgar bize geldi we bizi tapdy! Janlarymyzyng gutulyshyna bizi yetirdi!
  Eger sen hem gunalering zerarly azashandygynga dushunen bolsang, onda Huday tarapyndan tapylarsyng!

 31. Hawa Huday sening gunalering uchin toba edip, ozunging Hudayyng gutulyshyna yagny rehiminden, soygusinden, merhemetinden ugur alan gutulyshyna matachdigingi duyup Onung yanyna yalbaryp barmagyngy we Ozuning upjun eden Halasgar Isa Mesihine ynanmagyngy yagny Isanyng bizing gunalerimiz uchin Ozuni gurbanlyk guzy hokmunde olum jezasyna berendigine, bizing uchin ganyny dokendigine, jaylanyp, uchunji guni yene-de direlendigine we goklere gelen shohratly yerine gidenine we shol yerden hem Ozune iman edenleri Hudayyng jennet mekanyna alyp barmaga we iman etmedikleri hokum etmage yene-de gaydyp geljekdigine iman etmelising!

  Bulara iman etmeseng barjak yering gonuden goni dowzah bolar we baky dowzah oduna hokum edilersing!

 32. Dushnuli. yene bir sorag Bibliyadan jogap bermeginizi sorayarin, insanlaryn her birisi oz gunaleri ucin jogap beryarlermi ya Mesih adamlary dowzahdan halas edyarmi? bu soragyn yuze cikmagy ol bizi dowzahdan halas etjek bolup gunaden halas etjek bolup oldu diyyarler. Biz hem dowzahdan halas bolmasak Isa Mesih bizi halas edip bilmandigi bolyar oz yasan jezasyndan.

 33. Amangeldi, gelip pikiring bilen paylashanyng uchin we sorag berening uchin sagbol!
  Her bir ynsan eden gunasi uchin jogap bermelidir, we gunaning muzdy bolsa yagny jezasy bolsa “olumdir” yagny “ruhy olum, Hudaydan baky aryralyga dushmek we ol yere bolsa baky dowzah ody” diyilyar!
  Ynsan oz guyji bilen ozuni dowzah odundan hala edip bilmeyar, her bir ynsan Hudayyng rehimine, merhemetine we soygusine matachdir…bu sebapden Huday kamil we mukaddes Halasgari yagny Ozi uchin ing gymmatly bolan Baky Sozuni yere iberdi. Shol Hudayyng Sozi hem yere gelip Ynsan bolup yashady we bizi Hudayyng gutulyshyna yetirmek uchin gerek bolan ahli zady berjay etdi, yagny “gurbanlyk guzy hokmunde janyny gurban etdi we mukaddes ganyny dokdi” sheydip Hudayyng guna uchin talap edyan adalatyny toledi we biz uchin bolsa merhemet we rehim boldy! Bu gutulysh mumkinchiligi hemmeler uchindir, emma kim kabul etse Huday muny olara beryar, chunki Huday bizing ynsan erkimiz bilen bilelikde hereket edyar, biz munga dushunip, matachligimizi bilip Halasgari halas etsek halas bolarys! Ret etsek bolsa, dowzaha hokum edileris! Bu sebapden, Isa Mesih bizi halas edip bilmedigi bolmayarda, bizing halas bolmagy islemeyandigimiz yada oz-ozumizi gunaning jezasyndan din arkaly, gowy ishlerimiz arkaly, ata-baba dap-dessurlary arkaly gutuldyp bileris diyip pikir edip Halasgar Isa Mesihi ret edendigimiz ucihn dowzah gitmeli bolarys!

 34. GENESIS
  2:22 Eve created from Adam’s
  rib.
  3:16 Cursed with painful
  childbirth and domination by
  husband.
  4:17 Cain marries sister?
  4:19 Man marries two wives.
  12:13-19 Abraham prostitutes
  wife.
  19:1-8 Rape virgin daughters
  instead of male angels.
  19:26 Lot’s wife turned into
  pillar of salt for disobeying god.
  19:30-38 Lot impregnates his
  two daughters while drunk. (So
  much for family values!)
  20:2-12 Abraham prostitutes
  wife – again.
  25:1-6 Keeping many
  concubines is OK. Shu linkden
  Gurbign yazanlarna jogap ber
  ilkiShu

 35. EXODUS
  20:17 Wife as property.
  21:4 Wife and children belong to
  master.
  21:7-11 OK to sell daughters.
  Female slaves can be used for
  sex. Polygamy permitted.
  Unwanted female slaves can be
  set free without payment of
  money. 22:18 Kill witches.
  LEVITICUS
  12:1 Childbirth a sin, Women
  unclean after childbirth.
  15:19-32 Menstruating women
  are unclean.
  20:10-16 Death penalty for
  homosexuality and various
  sexual transgressions.
  21:7 Priests must not marry
  prostitutes or divorcees.
  21:9 Burn daughters. 21:13-14
  Priest must marry virgin, not
  used woman.
  NUMBERS
  1:2 Census lists only men –
  women do not count.
  5:11-31 Fidelity test for women
  only.
  30:1-16 Woman’s vow invalid
  unless approved by her father
  or husband. 31:17-18 Kill all
  except virgins. Keep virgins for
  yourselves. CH 12 Miriam
  punished for rebuking Moses.

 36. DEUTERONOMY
  20:14 Take women, livestock as
  plunder. 22:13-21 Stone non-
  virgin bride.
  22:23-24 Stone rapist and rape
  victim.
  22:28 Rape victim must marry
  rapist; rape victim’s father
  compensated for depreciation
  of his property.
  25:11-12 Cut woman’s hand for
  touching foe’s penis.
  24:1-5 Man can send wife from
  HIS house. Man must not marry
  used woman.
  28:18 The FRUIT of your womb
  will be cursed – eclectic pro-life
  verse!
  JUDGES
  5:30 Women are spoils of war.
  14:20 Samson gives wife to
  another man. 16:1 Samson visits
  prostitute.
  CH 19 Concubine pack-raped and
  butchered. 21:10-12 Slaughtered
  all inc. women and children.
  Saved virgins for wives. 21:21
  Abducted girls for wives. RUTH
  Ruth shags Boaz.
  1 SAMUEL 15:2-3 Attack
  Amalekites, kill men, women,
  children and livestock.
  22:19 Kill all inc. infants and
  livestock. 21:4-5 Men avoid
  defilement with women.

 37. 2 SAMUEL
  5:13 David took many wives
  and concubines.
  CH 13 Ammon rapes his own
  sister.
  16:21-22 Absalom sleeps with
  his father’s concubines. 6:20-23
  Mischal punished with bareness.
  1 KINGS
  11:3 Solomon had 700 wives
  and 300 concubines.
  2 KINGS
  9:30-37 Brutal murder of
  Jezebel.
  2 CHRONICLES
  15:13 Put to death unbelievers.
  11:21 Hoards of wives and
  concubines. ESTHER CH 1-2
  Queen Vashti dethroned for
  disobedience; setting bad
  example to all other women.
  PSALMS
  51:5 Sinful since conception.
  127:3 Sons are heritage from
  god. 137:9 Seizes infants and
  dashes them against rocks.
  PROVERBS CH 5 Beware of
  wicked women!
  CH 7 More of the above.
  6:24 As above.
  31:3 Do not waste strength on
  women. ISAIAH
  3:16-26 Lord punishes haughty
  women.
  4:4 Filthy women. 13:16 Ravish
  wives, dash infants.
  19:16 Will be like women! (insult
  to Egyptians)

 38. ba yene bashga zat jogap beryanda o nahili? hahahaha ol bzi halas etjek bolup janiny berdi egerde men dowzahdan halas bolmayan bolsam??? hai oyun kanai sizde hahahaha

 39. Amangeldi, hawa Ol bizi halas etmek uchin janyny berdi we ganyny dokdi, gerek bolan ahli zady upjun etdi…emma Hudayyng bu ajayyp gutulysh sowgady iman edip kabul edilenlere degishli bolup bilyar. Sebabi ynanmasang ol sanga tasirli bolmaz, kabul etmez gutulysh sanga gelmez! Chunki Huday bizing erkimiz bilen bile hereket etmek isleyar. Hudayyng soygusine, merhemetine, rehimine matachlik chekmeyanlere ol gutulysh degishli bolup bilmez! Bu sebapden dowzahdan gutuljak bolsang iman getir!

 40. Ai ildesh o yerde iman getiren getirmedik diyip zat yok Bii Adamlary Dowzahdan halas etjek bolup jan ber5di diyip aydyarlar. HAHAHAHA bir tuyslek gorkubam bashladym diysem sen ynanmagyn mumkin HAHAHAHA!

 41. amengeldi musulman doganym! Inlisca dushunyan bolsan yokardaky yazgylar, shulan shol Mukades kitabynda bar. Icinde sexsulalny yazgydan doly ekena. Men intak baryn goymadym. Name jogap yazmadylarka olara, jogap yazmana yuzleri bolmanson yazmazlaram

 42. Amangeldi, men sanga Injilde Isa Mesihing name edendigini we nadip gutulysha eye bolup biljekdigingi yazdym. Eger sen iman etmeseng hokum edilersing!

 43. Sening goyan ayatlaryng ozung butinley owrenip gordungmi? Olarda erbet hasieyetleri yada yamanlyklary yada haramlygy onge surulyan dushunje yok. Mukaddes Yazgylar adamdan yuz gorman asyrlaryng jummushinde ynsanlaryng eden ing erbet gunalerini, kemchiliklerini, ejizliklerini hem bize olarda beyan edyar we ynsanlaryng ustunligini, ynamyny we Hudaya bil baglayyshlaryny hem beyan edyar! Huday dinge bir gowy tarapyny aydyp erbetlikleri gorkezman gizlemeyar. Chunki bolup gechen wakalardan we adamlaryng bashdan gechirenlerinden biz ozumize dogry maslahat almagymyzy we shol yagdaylarda hem Hudaya bil baglap Onung dogrulygynda gezmegimizi isleyar!
  Uns beren bolsang, men hich hachan hem hatda bir pygamber diyilyaning hem Mukaddes Yazgylarda eden gunasi beyan edilen bolsa ony aklamak maksady bilen olaryng nadogrulygyny hem dogry diymage chalyshmayas, chunki Huday muny islemeyar. Yslamda bolsa Muhammeding eden nadogrulyklaryny yapyp yuwmarlamaga chalyshyarlar…hamala Muhammet kamil bir ynsan bolanmysh, hata yada gunasi bolmanmysh!?

 44. Ilki bilen Hudayyng Mukaddes Yazgylarynda adamdan yuz gormaning yokdugyny yatdan chykarmaly daldiris. Huday Mukaddes Yazgylarynda ynsanyng ing erbet pilsiklerini hem, erbetliklerini hem gizlemeyar, hatda pygamberlering hem eden gunalerini, kemchiliklerini we ejizliklerini gizleman bize gorkezyar we shol bir hatarda ynsanlaryng imanyny, Hudaya bolan umydyny, bil baglamalaryny we olaryng edermenliklerini hem beyan edyar. Netijede olary okajak bizing uchin sapak edip gorkezyar!

  GENESIS (Gelip Chykysh)
  2:22 Eve created from Adam’s rib.
  “How ene Adam atanyng gapyrgasyndan yaradyldy…” Bu tayda name erbetlik goryarsing, sening pikiringche How ene adamyng kellesinden yaradylypdyrmy?!
  3:16 Cursed with painful childbirth and domination by husband.
  Hawa How ene guna edende yagny “sheytana gulak asyp gadagan edilen agajyng miwesinden iyende…Huday tarapyndan gunaning netijeleri bilen belalar ustune geljegi aydyldy. Yagny chagany agry bilen dogurmaly boljakdygy, arining onung ustunden hokum surjekdigini … aytdy.” Bularyng bary edilen gunaning netijeleridir!
  4:17 Cain marries sister?
  Adam atanyng we How enaning ogly Kabyl (Cain) oz gyz doganlaryna oylenmeli boldy. Hawa bu sheyledi, sebabi butin adamzat nesili Adam ata we How eneden bashlanan bolsa sheyle hem bolmaly bolar. Name gidip maymyna oylensinmi…?!
  4:19 Man marries two wives.
  Kabylyng neslinden bolan Lemek iki ayal alypdyr. Yone Huday onga iki ayal al diyip buyurmady. Ol Hudaya ynanmayandygy uchin sheyle etdi.
  12:13-19 Abraham prostitutes wife.
  Ybrayym ayalyny jelepchilige berdi diyip nadogry aydypsyng. Tekstde beyle zat yok. Ybrayym Hudaya bil baglaman, ozi bu yagdaydan chykalga tapjak bolyar. SEbabi owadan ayallary Musuring patyshashy fyrawon ozone ayal edip alyan ekeni, ari bolsada olduryan ekeni. Bu sebapden Ybrayym ozuning oldurilmeginden gorkup, ayalyna eger sorasalar “mening uyam diyip ayt” diyipdir. Ine sheydip shu yaggdaya duchar bolyar. Emma Ybrayymy atasynyng yurdyndan chagyryp Ozuni ayan eden Huday ynamdar galyar we sheyle yagdaydan hem chykalga tapyp beryar. Fyrawon Ybrayymyng ayaly Sara el urman wagtynda onung koshgune jeza getiryar we Fyrawona duyshunde bu eden ishine garshy duydurysh beryar. Sheydip Fyrawon Sarany boshadyar we Ybrayymy hem Musurden kowup goyberyar.
  19:1-8 Rape virgin daughters instead of male angels.
  Bu tayda bolan waka Sodom shaherinde bolup gechdi. Yagny ol yere iki sany Hudayyng perishdesi Ybrayymyng yegeni Luty we onung mashgalasyna Sodomyng eden gunaleri uchin jezalandyryljakdygyny aytmaga barypdylar. Shonda Sodomyng halky sheyle guna pisliklere batandygy uchin shol gelen iki myhmana hapalyk etjek boldular…shonda Lut olary gorajak bolup olara oz gyzlaryny hodurleyar…Bu yerde sheyle edilmeli diyilen dushunje yok, bolup gechen waka suratlandyrylyar. Emma, songunda bolsa shol gelen perishdeler sheyle diyip talap edenlering gozlerini kor edip olary jezalandyryar. Olar Luta hem, gyzlaryna hem degip bilmeyarler. Shol iki perishde songra Luty we mashgalasyny sag-aman Sodomdan alyp chykyarlar.
  19:26 Lot’s wife turned into pillar of salt for disobeying god.
  Lutyng ayalyna , gyzlaryna we ozone duydurysh berilipdi, yagny yzlaryna seretman daga tarap gachmalydyklaryny adyldy. Emma Lutyng ayaly shol erbetlikden doly shahere bolan baglylygy uchin yzyna seretdi, muny etmek bilen shol shahering gunalerini halayandygyny gorkezyardi. Ine shonung uchin hem Sodom shaherining jezasy onga hem geldi, olayal Duz sutunine owruldi. Huday jeza berdi. Huday hokum chykarsa aydyshy yaly bolar, yone ongunden rehim edipdi, duydurysh beripdi!
  19:30-38 Lot impregnates his two daughters while drunk. (So much for family values!)
  Bu bolan waka hem elbetde erbetlikdir. Lut we onung gyzlary shol Sodom shaherinde yashandyklary uchin ol taydaky durmush yorelgeleri Lutyng gyzlaryna hem tasir edipdi. Sheylelikde olar oz kakalaryny serhosh edip onung bilen bile yatdylar. Bu gunali hereketi Huday Towratda gorkezmek bilen nadogry adilen adimlering gelip bizing neslimize hem tasir etjekdigini duyduryyar. Gowy tarapy Hudayyng Sozi bize adamzat bilen bolup gechen ing elhench gunaleri hem gorkezyar we bizing olardan ozumize dogry sapak almagymyzy isleyar. Chunki Huday yuz goryan daldir.

  20:2-12 Abraham prostitutes wife – again.
  Ybrayymy bilen yene-de sheyle yagday yuze chykdy, Ybrayym bu gezek hem oz ayalyna “bashga bir yurtda oz ayalyna mening doganym diydi” Emma Huday yene-de bu yagdayda hem onga yardam etdi.

  25:1-6 Keeping many concubines is OK.
  Sening mugallymlaryng nadogry zady yazypdyr. Yagny “kop sanly ayally harem saklamak dogry” diyip terjime edyarler. Emma beyle dal, Ybrayym dinge ayaly Sara olenden songra Keturah atly ayala oylendi. Ybrayymyng dinge Sara, Hajar, Hajary kowandan songraky, yagny ayaly Sara yogalandan song alan ayaly Keturadyr. Ybrayymda oz ayaly Sara we iki sany gyrnak ayallary Hajar we Ketura bolupdyr. 6-ayatda gyrnaklaryndan bolan ogullaryna” diyyen soz shol iki gyrnagynga degishlidir!

  Dowamyny yene-de jogap bererin….

 45. Messenger, ildesh! Sening bu yerde ozungi alyp barshyng, sening ylymlydygyngdan habar beryar. Sening payhasly jogaplarynga, sozleringe men hormat goyyaryn. Bu yerdaki alnyp barylyan gapma-garshy syyasy, dini, dunyewi we shahsy pikirdir jedellering hakykaty ayan edip, yslam diylip atlandyrlan dini dushunjaning adamlar doredilendigini aydyng gorkezyar.

 46. Nurmyrat ildeshim,
  Bizing websaytymyza gelip ozung uchin peydaly zatlary owrenip bilyandiging uchin we bize bolan hormatyng uchin minnetdardyrys! Hak Hudayyng sening “ruhy gozleringi” achyp Oz Hakykaty bolan Isa Mesihi sanga gorkezyandigini we Ony tanamak arkaly yeten ruhy erkinliging uchin men Hudaya shukur edyarin!
  Hakykat Bolanda osmeging uchin, Onung soygusining chungdygyny, gingdigini we belentligine dushunmekde Hudayyng sanga yardam etmegi uchin dileg edyarin!

 47. Messenger, men we beyleki ildeshlerimiz uchin Hakykaty ayan etmekde alyp baryan ishleringde rowachlyk we ustunlik arzuw edyarin! Bu ugurda edyan dileglering uchin bolsa minnetdarlygymy bildiryarin!

 48. Huday 3 sany daldir. Huday Uchbirlikde Ozuni bize ayan edendir. Elbetde adam angymyz bilen munga doly dushunip bilmeyaris, chunki Huday Hudaydyr Onung bize Ozuning ayan edenlerinden bashga zat bilen ony dushundirip bolmaz! Chunki Huday Gudratyguychli we Belentdir!

 49. Olara uch Huday diyyilenok. Injilde hem uch Huday diymeyar, Ucbirlikde BirHudaydyr! Hawa, Yaradyjy Huday, Mukaddes Ruh we Bakylykda Hudayyng Sozi bolan Isa Mesih bu BirHudayy emele getiryandir!

 50. HAAAAAAA. Onda beyle sizin ayidyshynyz yali bolyan bolsa Onsa Bibliyada name Olaryn # si hem biri birinden ayry zat yali aydylayar. Indi ayit Men sana Ynanayinmy yada Bibliya Mukaddes yazga? Sen name Mukaddes hasaplayan yazgyna Yalan diyjek bolyanmy?

 51. Merdan sen manga ilki bilen ynsanyng uch ayratyn ayry bolekden duryandygyny we shol bir hatarda bir ynsany emele getiryandigini dushundirip bilerming. Bilshimiz yaly adam ten yada bedenden, ruhdan we jandan duryar… diyip hasaplanylyar. Bu bolsa gaty chungur syr. Yagny bizing bedenimiz , janymyz dal, janymyz bolsa ruhymyz dal, bular biri birinden ayry we tapawutly emma shol bir ynsany emele getiryar!
  Elbetde bu mysal bilen Hudayyng bolshyny doly dushundirip bolmaz emma sheyle bizing angymyza chalaja yakyn bolan dushunjeler bilen Hudayyng nadip Ayratyn Uch shahsyetden ybarat bolup BirHudayy emele getiryandigine biraz goz yetirse bolar! Shonung uchin Bibliyada gabat gelyan “Ata, Isa Mesih we Mukaddes Ruh” BirHudaydyrlar! Shonung uchin Isa Mesih Mukaddes Yazgylarda: ” Men Atadan chykyp geldim…Atam we Men Birdiris…Meni goren Atany gorendir…Meni kabul eden Ata Hudayy kabul edendir….” diyip guwa gechyar! Isa Mesih taglymatynda hem, durmushynda eden ishlerinde hem Ozuning Hudaylyk tebigata eyedigini subut etdi!
  Shonung uchin Isa Mesih Ozune : “Men Yol, Hakykat we Yashayyshdyryn. Hich kim Mensiz Ata (Hudaya) baryp bilmez” diydi.
  Bu Hosh Habary ret edenlering hich biri hem Hudayyng yanyna baryp bilmez!

 52. ha Isa Hudaymy yada hudaying ogly?
  Son Isa Hudaylik dereje alar yali name ishleri etdi? delil bn jogapbermeginizi hayisht edyarin sizden

 53. Merdan, ildesh! Sening beryan soraglaryng has gingishleyin jogaplary shu saytda bar. Yagny, Mukaddes Yazgylary ichgin owrenmekligingde bu we bashga-da birnache soraglarynga jogap alyp bilersing! Munung uchin size Mukaddes Yazgylar toplumy bolan Injiling mobil gornushini shu saytdan indirip almagyng yeterlik bolardy. Komegim degendir diyip umyt edyarin, kop sagbolung!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *