Isa Mesih Kim?…

Isa Mesihing kimdigi hakynda durli durli pikirler bar, kabir adamlar Ony bir gowy adam diyip hasaplasa, kopler Ony yone bir pygamber diyip hasaplayar. Ylaytada, Yslam dini Isa Mesih barada Mukaddes Yazgylardaky yazylanlary ret edip Isa Mesihing mertebesini we name uchin dunya gelendigini ashaga dushuryarler. Bu barada musulman we hristian alymlarynyng arasynda kop sanly chekeleshikler bolup gechyar. Sheyle chekeleshiklering biri tazelikde Amerikanyng Birleshen Shtatlarynyng Kalifornia shtatynda Mufti Suleyman we doktor Nabil Kureyshi tarapyndan bolup gechdi. Inlis dilini bilyan ildeshlerimiz uchin biz olaryng chekeleshigining  videosyny hodurleyaris!

“Hakykaty biling hakykat sizi azat eder!” Isa Mesih


Birinji bolum

Ikinji bolum

Uchunji bolum

7 thoughts on “Isa Mesih Kim?…

 1. Gadyrly ildeshimiz!

  bizing websaytymyza gelip myhman bolup, oz pikirleriniz bilen paylashandygynyz uchin minnetdar. Eger sizde yene soraglar bar bolsa bize yazyng!
  Size Rebbimizdaki ruhy rowachlygy arzuw edip,
  admin

 2. Isa Mesih Hudayyng Baky bar bolan Sozudir! Shol Soz iki mung yyl mundan ozal yere inip geldi we Ynsan keshbine girip adamlar arasynda yashady we Kamil we Mukaddes yashayyshda yashap gorkezdi. Onung dunya gelmegining yene bir esasy sebabi hem ‘dunyaning gunalerini Oz ustune alyp Gurbanlyk guzusy hokmunde” bizing bagyshlanmagymyzy gazanmak uchin gelenligidr we dunyaning Halasgariridigidir!
  Isa Mesihing kimdigini biljek bolsak onda Injili owrenmelidiris we dushunjelerimizi olara esaslandyrmalydyrys! Chunki Injil Isa Mesih baradaky habaryng ozeni bolup duryar!

 3. injilin haysy ayatynda Isa asw men huday diyip yazyk!
  Beyleki pygamberler asw ynsan bolyada onda Isa asw Huday bolyada ha sizin pikiriniz boyunca! Nadip ynanmaly ona nadip subt etyaniz!

 4. Isa Mesihing Hudaylyk hasiyeti barada Injilde kop yerinde guwalik edilyar. Isa Mesih eden ishleri bilen, gudratlary bilen, taglymaty bilen we Ozuning aytmagy bilen Ozuning Hudaydygyny tassyklady.
  Isa Mesih bar bolan Barlygynda Huday bolan we songra yere gelip bizing uchin we Hudayyng shohraty uchin gelmegi netijesinde doly Ynsan bolup hem yashady. Bu sebapden Isa Mesihing Injilde iki tarapyny hem gorse bolyar.
  Mysal uchin, Isa Mesih baradaky guwa gechen, Ony oz gozleri bilen goren, eshiden shagirtleri Isa Mesihing Hudaylyk tebigatyny beyan etdiler we Onga Hudayyng Ogly hokmunde ynanmak bilen Onung Hudaydan chykyp gelendigine guwa gechdiler. Ine Isa Mesihing Ozi barada aydan sozleri: Yahya 12:45-46 “Meni goryan Meni Ibereni hem goryandir. Manga iman edyan garangkylykda galmaz yaly, Men dunya Nur bolup geldim… Yahya 10:30 Atam bilen Men birdiris….Sizing atangyz Ybrayym Mening gunlerimi gorjekdigine shatlanyardy; ol gordi we shatlandy: “Heniz elli yasha-da barmadyk halynga Sen Ybrayymy gordunmi?” diyip yehudylar Ondan soradylar. Isa olara: “Men size hakykatyny aydyaryn, Ybrayym dogulmazyndan ong hem Men Biribardyryn” diydi. Shonda Onga zynmak uchin dash aldylar,… Isa olara, “Men Atam tarapyndan size kop yagshylyklar etdim. Bularyng haysysy uchin siz Meni dashlajak bolyarsynyz? ” diydi. Yehudylar Onga: “Biz Seni yagshy ish edyanliging uchin dal, Hudaya dil yetiryanliging uchin, yagny ynsan halyng Ozungi Huday sayyanlygyng uchin dashlajak bolyarys” diydiler. … Ine bu ayatlary hem okap bilersing, Isanyng shagirdi Isa beren soraglaryna berilen jogaplarynda hem munung sheyledigini gorse bolar Yahya 14: 1-8
  Bulardan bashgada Isa Mesih Ozune Hudaya edilyan yaly edilen sejdeleri kabul edyardi. Mysal uchin Isa Mesihing shagirdi Onung olumden direlendigine shubhe edende, Isa Mesih gelip onga gorunip shubhe etmezligini sorapdy, shonda Tomas Onga sheyle diyip yuzlendi: “Rebbim Hudayym!” Yahya 20-nji bap24-31

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *