Jennet

stairwaytoheaven2

J E N N E T

 

Parahatlyk we Şatlykdan doly bolan Hudaýyň mesgeni

“Hudaý olaryň gözlerinden ähli ýaşlaryny süpürer. Ini ne ölüm, ne ýas, ne agy, ne-de agyry bolar.” Ylham 21:4

“Sen maňa ýaşaýyş ýoluny görkezersiň; doly şatlyk Seniň huzuryňdadyr; sagyňda çäksiz hözirler bardyr.” Mezmur 16:11

 

Sen Ol Ýere Çagyrylansyň

“Atamyň öýünde mesgenler köpdür; …Gidip ýer taýýarlanymdan soň, siziň hem Öz ýanymda bolmagyňyz üçin ýene gelip, sizi Özüm bilen alyp giderin.” Ýahýa 14:2-3

Ine-de Ýol

Isa diýdi: “Men Ýol, Hakykat we Ýaşaýyşdyryn; Mensiz hiç kim Ata baryp bilmez.” Ýahýa 14:6

“Çünki sen agzyň bilen Isany Reb hökmünde ykrar etseň, Hudaýyň Ony ölümden direldenine ýüregiň bilen ynansaň, gutularsyň.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *