Ebedi Söz…

[audio:https://www.turkmenhh.org/audio/song/Isa Mesih.mp3]

Söz…Hudaýdy


Ozal-başda Söz bardy,

Söz Hudaýdady

Söz Hudaýyň Özüdi

Ýaradypdy Ol hemme zady.


Onda bardy ýaşaýyş

Bu ýaşaýyş Ynsanlaryň Nurydy

Bu Nur garaňkylykda parlaýandyr

Tümlük Ony öçürip bilmeýändir.


Ol dünýädedi,

Dünýä Ol arkaly ýaradylypdy.

Emma dünýä tanamady

Dünýä gelen Ebedi Sözi.


Ol Özüniňkilere geldi,

Olar Ony kabul etmedi.

Emma Özün kabul edene

Ogullyk hukugyn berdi.


Ebedi Söz jan-ten bolup

Aramyzda ýaşady,

Hakykaty aýan edip

Adamzady ýalkady.


Bu bir syrdyr,

Hakyň gudraty.

Adalatyň–merhemetiň

Biribardyr Eýesi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *