Ýaşaýyş Sözi

Ýaşaýyş Sözi

1 Biz size ezelden bar bolan Ýaşaýyş Sözi barada yglan edýäris. Biz Ony gulagymyz bilen eşidip, elimiz bilen tutup, gözümiz bilen gördük. 2 Bu Ýaşaýyş aýan boldy, biz Ony gördük. Ata bilen bile bolan bu ebedi Ýaşaýyş bize äşgär boldy. Indi biz bu hakda şaýatlyk edip, ony size habar berýäris. 3 Hawa, siziň-de biziň bilen şärikçiligiňiz bolar ýaly, görüp-eşidenimizi size mälim edýäris. Biziň şärikçiligimiz bolsa Ata we Onuň Ogly Isa Mesih bilendir. 4 Şatlygymyza dolup-daşsyn diýip, bulary size ýazýarys.

Nurdaky ýaşaýyş

5 Biziň Isa Mesihden eşidip, size yglan edýän habarymyz şudur: Hudaý nurdur, Onda hiç tümlük ýokdur. 6 Biz Onuň bilen şärikçiligimiziň barlygyny aýdyp-da, tümlükde ýaşaýan bolsak, onda ýalan sözleýändiris, hakykaty berjaý edýän däldiris. 7 Onuň nurda bolşy ýaly, biz hem nurda gezýän bolsak, onda biri-birimiz bilen şärikçiligimiz bardyr, Onuň Ogly Isanyň gany bizi ähli günäden tämizleýändir. 8 Günämiz ýokdur diýsek, onda biz özümizi aldaýandyrys, bizde hakykat ýokdur. 9 Emma günälerimizi boýun alsak, sadyk hem adalatly Hudaý günälerimizi bagyşlar we bizi her hili ýamanlykdan tämizlär. 10 Günä etmedik diýsek, Ony ýalançy edýändiris. Diýmek, Onuň sözi kalbymyza ornaşmandyr.

Hudayyng Mukaddes Sozi bolan Isa Mesihdaki shayatlyk yagny Injil-Hosh Habar kabir dindaki yaly bir adamyng yagny “dini orta chykaran” ynsanyng oz aydan sozlerine esaslanman, Hudayyg Sozi bolan Isa Mesihi oz gulaklary bilen eshiden, gozleri bilen goren we elleri bilen tutan shayatlaryng yagny resullaryng shaytlygyna esaslanyar. Bilshimiz yaly Kone Aht dowrunde Hudayyng Sozi perishde arkaly Hudayyng saylan ynsanlaryna ayan bolyardy. Shol Hudayyng oz sozuni ayan eden ynsanlaryna hem pygamberler yada resullar diyilyar. Bu wagt bolsa shol ozal bashda ezelden bar bolan Hudayyng Sozuning Ozi yer yuzune Ynsan bolup bizing gorup bilmegimiz uchin, gulagymyz bilen Ony eshidip, ellerimiz bilen tutup bilmegimiz uchin ynsanlar arasynda yashamaga gelipdi. Shonung uchin-de Isa Mesihing saylap Ozuni ayan eden shagirtlerine resullar yada pygmberler diyilipdi, sebabi olar shol Sozung Ozuni gorupdiler, Ony dinglapdiler! Munung ajayyplygy bolsa shol Hudayyng Sozi bolan Isa Mesihing Yashayyshdygydyr. Ol ozal bashda Hudaydady, bu wagt bolsa bize ayan bolupdy. Ol Yashayysh, Baky Soz, Nur bolan Isa Mesih arkaly Huday ynsanlar bilen aragatnashygyny dikeldip olar bilen sharikchilikde bolmak isleyardi. Isa Mesihing resuly bolan Yahya munga guwalik gechip, bu sharikchiliging ozunde bardygyny we Isa Mesihe iman eden her bir imanlyda bardygyny bu ayatlar arkaly bildiripdir. Bu bolsa ajayyp bir dushunjedir! Bu imana eye bolan yagny Isa Mesihing bizing uchin gokden inip gelendigine, Oung yashayysh, Soz we Nurdygyna kalbyndan iman getirenlering bolsa durmushy shatlykdan dolup dashyandyr.

Bu Huday bilen bolan aragatnashygyng dikeldilmegi uchin Hudayyng Sozi bize gerekdir, chunki bizi Hudaydan ayyran, bizi sheytanyng guly eden boyun bolmazlyk yagny guna we gunaning naletleri we belalary Halasgar bolan bizing uchin Oz janyny beren, mukaddes gany arkaly bizing gunalerimizi yuwan Isa Mesih arkaly bolup gechyar. Shonung uchin yokarda Yazgy bize, “Onuň Ogly Isanyň gany bizi ähli günäden tämizleýändir.”

diyyar. Shonung uchin “ozumizing gunalidigimizi, gunaning bolsa bizi Hudaydan baky ayyryp bizi baky dowzah oduna tarap alyp baryandygyna, ozumizing bolsa Hudayyng Halasgari bolmasa  oz-ozumizi din arkaly hem, gowy ishler arkaly hem, hich bir zat bilen hem bu naletden halas edip bilmejegimize dushunmeli, boyun almaly we Yashayysh, Nur, Hakykat we Yol bolan baky Sozi -Isa Mesihi kabul etmelidiris, Ony kalbymyza chagyryp iman arkaly Onung bizing uchin edenlerine ynanmalydyrys. Shonda Huday bizing gunalerimizi bagyshlar, Sozi arkaly bizi Oz ongunde dogry hasaplar. “Günämiz ýokdur diýsek, onda biz özümizi aldaýandyrys, bizde hakykat ýokdur. 9 Emma günälerimizi boýun alsak, sadyk hem adalatly Hudaý günälerimizi bagyşlar we bizi her hili ýamanlykdan tämizlär. 10 Günä etmedik diýsek, Ony ýalançy edýändiris. Diýmek, Onuň sözi kalbymyza ornaşmandyr.”

Gadyrdan ildeshim, sen bu gun nahili yagdayda? Heniz hem oz guyjunge, dininge, etjek we eden yagshy ishleringemi bil baglayarsyng? Ozunging syrkawdygyny we Lukmana matachdigingi bilyarmising?

Hudayyng gutulyshyna, Nuryna, Yashayshyna, Merhemetine iman getir!


 a1:4 Käbir soňky golýazmalarda Şatlygyňyz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *