Günäli Ten we Mukaddes Ruh

Günäli ten we Mukaddes Ruh

 

“Eý doganlar, siz azatlyga çagyryldyňyz, ýöne bu azatlygy günäli teniň nepi üçin ulanman, biri-biriňize söýgi bilen gulluk ediň. Çünki bütin kanun şu iki sözde jemlenendir: “Goňşyňy özüň ýaly söý!” Biri-biriňizi çeýnäp, iýýän bolsaňyz, onda biri-biriňizi ýok etmegiňizden habardar boluň! Ine, men diýýärin, Ruhda geziň, şonda teniň höweslerini ýerine ýetirmersiňiz. Çünki ten Ruha garşy bolana, Ruh hem tene garşy bolana höwes edýändir. Siz isläniňizi etmez ýaly, bular bir-birlerine garşydyr. Ruh size ýol görkezýän bolsa, onda kanun astynda dälsiňiz. Ten işleri bellidir. Olar zynahorluk, murdarlyk, ahlaksyzlyk, butparazlyk, jadygöýluk, duşmanlyk, dawa, görüpçilik, gahar, jenjel, bölünişik, pyrgalar, içigaraçylyk, adam öldürmeklik, serhoşluk, aýşy-eşret we şunuň ýaly zatlardy. Bulary edýänleriň bary Hudaýyň Patyşalygyny miras almajagyny ozal aýdyşym ýaly, ene-de aýdýaryn.

Ruhuň miwesi bolsa söýgi, şatlyk, parahatlyk, sabyr, mähribanlyk, ýagşylyk, sadyklyk, ýumşaklyk we nebsiňe buýurmaklykdyr. Bu zatlara garşy çykýan kanun ýokdur. Mesih Isa degişli bolanlar bedeni hyjuw hem höwesleri bilen birlikde haça çüýländir. Ruha görä ýaşaýan bolsak, onda Ruha görä-de gezeliň. Biri-birimizi gaharlandyryp, bir-birimize içigaraçylyk edip, şöhratparaz bolmalyň!

 

Gadyrdan dost, eger sen günäden azat durmuşda, teniň erbet işlerinden azat bolmak we Mukaddes Ruhyň durmuşyňa getirjek: söýgi, şatlyk, parahatlyk, sabyr, mähribanlyk, ýagşylyk, sadyklyk, ýumşaklyk we nebsiňe buýurmakdan dolylyga eýe bolmak isleseň –Hudaýyň Isa Mesihine iman et, çünki Isa Mesihe bolan iman arkaly sen Mukaddes Ruh sylagyna eýe bolarsyň!

Bu ruhy azatlyk baradaky habara Hoş Habar diýlýär-bu hem Isa Mesihdir!

Biz seniň ruhy azatlyga ýetmegiň üçin dileg edýäris! Eger sen bular hakynda biz bilen habarlaşmak isleseň bu taýda öz pikirleriňi galdyryp bilersiň!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *