Kitaplar Audio Ýazgysy

injil1.jpg

Injiliň bu audio ýazgysyny diňlemek bilen Isa Mesihiň dünýäniň Halasgäridigine düşünersiňiz we Oňa iman getirip günälerden, dowzah odundan, şeýtanyň güýjünden gutulyşa etersiňiz diýip umyt edýäris. Isa Mesih size dynçlyk we ruhy rowaçlyk bermek isleýär! Isa Mesih, “Gözlän tapar, gapyny kakana açylar, soraň beriler!” diýipdi. Eger siz hem çyn ýüregiňizden gözleseňiz, Biribar size “Hakykat, Ýaşaýyş we Ýol” bolan Isa Mesihi size görkezer!

Intro
Matta
Yahya
Markus
Luka 1-6
Luka 7-bap

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *