Hoş Habar

Гадырлы илдешлер! Сизиң хер бириңизе ягшы ниетлер эдип бу веб-сайтымыза хош гелдиңиз диййәрис! Бу веб-сайтымызда биз бүтин адамзат үчин Худайың дөреден гутулыш ёлы болан Иса Месих хакындакы Хош Хабар барада маглуматлары сизе хөдүрлемек ислейәрис ве ол ёл хакындакы гүррүңдешликлери сизиң билен алып барарыс.

Бүтин дүнйәниң ярадыҗысы Бирибар Худай хер бир адамың онуң дөреден догрулык ёлуна дүшүнмегини ве ол ёла боюн болмак билен гүнәлеринден гутулып Худай билен бакы парахатчылыкда болмагыны ислейәр. Биз сизиң билен бу хакыкат, догрылык ёлы болан Иса Месих хакында Мукаддес Язгыларда пыгамберлериң эден гүвәликлер хакында хем сизиң билен пайлашарыс.

Сен хайсы ёлда, догрулык ёлундамы я-да соңы билен довзаха гетирйән нәдогрулык ёлында? Худайдан гелен догрулык ёлы хакында билмек ислейәрсиңми? Инҗилде шейле язылан, “догрулыга аҗыгып сувсанлар багтлыдыр, чүнки олар доюп ганарлар” (Матта. 5:6)

Белки шейле дийип пикир эдйәнлер хем бардыр, “бизе догры ёлы билйәрис, бизе илкинҗи пыгамберлериң ол ёл хакында язанларыны билмек хем герек дәл. Бизиң билйәнимиз етерликдир.” Бейле пикир эдйәнлере биз Сүлейман пыгамбериң айдянларыны айтмак ислейәрис: “Ёл бардыр, адама догры гөрүнйәндир; онуң соңы болса өлүм ёлларыдыр. (Сүлейманың тымсаллары 14:12)

Худайың сөзи болан Зебурда Сүлейман пыгамбериң какасы Давут пыгамбер Худайың дөреден догрулык ёлуна бизиң мәтәчдигимиз хакында көп гүррүң эдйәр. Ол шейле дийип язяр, “Хич догры адам ёк, бири-де ёк; хеммеси ёлдан чыкды, оларың әхлиси дерексиз болды; ягшылык эдйән ёк, бири-де ёк.” (Зебур 14:1,3; Римлилер 3:10,12) Ине мунуң үчин Давут пыгамбер шейле дийип Худайдан дилег эдипдир, Я Реб, ёлларыңы маңа салгы бер, ёдаларыңы маңа өврет. Мени өз хакыкатыңда гездир, маңа өврет; чүнки Сен мениң халасгәр Худайымсың; мен бүтин гүн Саңа умыт баглаярын.” (Зебур 25:4,5)

Эгер Худайың өзи бизе хакыкат ёлуны гөркезмесе, онда бизиң өзүмиз бу догрулык ёлуны билип билмейәрис. Биз бир чөлде йитен гоюн ялыдырыс. Эмма Худайың Сөзи шейле диййәр, “Худай хич кимиң хеләк болмагыны ислемейәр…Ол бүтин адамларың гутулмагыны, хакыкат билимине етмегини ислейәндир.” (2Петрус 3:9; 1 Тим.2:4) Достлар, Худая элтйән хакыкат ёлуны билмекден башга хич бир зат ваҗып дәлдир дийип пикир эдйәрис.

Бу веб-сайтымыздакы сизе етирҗек Худайың Сөзүниң, ягны Мукаддес Язгыларың үсти билен ве олар эсасында тайярланан радио геплешиклер, тарыхлар, вакалар, маглуматлар ве Иса Месихиң ызына эерен иманлыларың шахсы шаятлыклары билен сиз хем Худайың хөдүрлейән догрулык ёлына дүшүнерсиңиз ве мунуң нетиҗесинде Худайың өңүнде гүнәлериңизден халас болуп, Онуң совгат хөкмүнде хөдүрлейән бакы яшайшына етерсиңиз дийип умыт эдйәрис.
Гадырлы достлар, шу ашакдакы салгыланмадан сиз Бирибар Алланың Сөзи болан Инҗилден кәбир бөлеклери окап билерсиңиз. Шу вагт биз сизе Луканың Хош Хабарыны хөдүрлейәрис! Инҗилиң бу бөлүминде сиз Иса Месихиң нәдип гудратлы ёл билен дүнйә иниши ве Ол хакында пыгамберликлериң ерине етишини, Онуң аҗайып дурмушыны, вагыз-несихатларыны, хачда бизиң гүнәлеримиз үчин гетирен гурбанлыгыны, үчүнҗи гүни дирелишини ве гөге гидип Худайың сагында отурышы барада окап өвренерсиңиз. Иса Месих шейле дийипди, “Сиз хакыкаты билерсиңиз, хакыкат-да сизи азат эдер”! Биз сизиң Худайың Сөзүнден хакыкаты билҗекдигиңизе ве азат болҗак гүнүңизе гарашярыс!

Маттаның Хош Хабары

Луканың Хош Хабары

Download this file.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *