Shukranalyk bayram gutlaglary!

“Ýa Reb, halklar arasynda Saňa şükür ederin,           milletler arasynda Saňa nagma aýdaryn.      5Çünki Seniň söýgiň göklere ýetýär,           wepalylygyň bulutlara direýär.      6Eý, Hudaý, göklerden-de ýokary beýgel,           tutuş ýer ýüzüne dolsun Seniň şöhratyň!” Zebur 107:4-6   Gadyrdan ildeshler, mahriban doganlar! Bu gun Read More …

Hosh Habar kimler uchin…Turkmen imanly ildeshimizden gelen hat

Gadyrly admin! Siziň saýtyňyzyň aglaba köp bölümleri islam dininiň wekillerinde uly jedel ýüze çykarýar. Rugsadyňyz bilen siziň bu mömin musulmanlar bilen edýän gürrüňleriňiz barada öz pikirimi aýdaýsam! Meniň pikirimçe, siziň olar bilen gürrüňiňiz deň derejeli gürrüň dälmikän. Siz, göräýmäge şol Read More …