TÜRKMEN ILIME HOŞ HABAR

Mesih Hudayyng gudraty we danalygy!

7th March 2012

Mesih Hudayyng gudraty we danalygy!

posted in Kitaplar |

Haça çüýlenen Mesih — Hudaýyň danalygy we gudraty

18 Haç baradaky habar diňe heläkçilik ýolundan barýanlar üçin akmaklykdyr. Emma biz, ýagny gutulyş ýolundan barýanlar üçin bu habar Hudaýyň gudratydyr. 19 Çünki Mukaddes Ýazgylarda şeýle ýazylgydyr:

Men danalary danalykdan mahrum ederin, paýhaslylary paýhasyndan aýraryn1».

20 Hany dana kişi? Töwrady öwredýän hany? Bu döwrüň alymy hany? Eýsem Hudaý dünýä danalygynyň akmaklykdygyny görkezmedimi? 21 Çünki dünýä öz danalygyna daýanyp, Hudaýyň danalygyna laýyklykda Oňa akyl ýetirip bilmedi. Şoňa görä-de, Hudaý akmak saýylýan habarymyz arkaly iman edýänleri halas etmegi ýüregine düwdi. 22 Ýehudylar gudratly alamatlary talap edýärler. Grekler danalygy agtarýarlar. 23 Biz bolsa haça çüýlenen Isa Mesihi wagyz edýäris. Mesih ýehudylar üçin büdreme daşy, ýehudy däller üçin bolsa akmaklykdyr. 24 Emma çagyrylanlar üçin: ýehudy ýa ýehudy däl — parhy ýok, Mesih Hudaýyň gudraty we danalygydyr. 25 Çünki Hudaýyň “akmaklygy” ynsan danalygyndan danadyr. Hudaýyň “ejizligi” hem ynsan güýjünden güýçlüdir!

26 Eý, doganlar! Hudaý sizi çagyrmanka özüňiziň kim bolandygyňyzy ýada salyň. Araňyzda ynsan nukdaýnazaryndan dana, atly-abraýly, asylzada saýylýanlaryňyz köp däldi. 27 Emma danalary utandyrmak üçin, Hudaý bu dünýäniň akmak saýýanlaryny saýlady. Güýçlülerini utandyrmak üçin hem bu dünýäniň ejiz saýýanlaryny saýlady. 28 Hudaý dünýäniň abraýly saýýanlaryny hiç etmek üçin, asylsyzlary we äsgerilmeýänleri, ýagny hiç saýylýanlary saýlady. 29 Şoňa görä-de, goý, hiç kim Hudaýyň huzurynda öwünmesin! 30 Çünki siz Isa Mesih bilen diňe Hudaý arkaly birigensiňiz. Isa Mesih biziň üçin Hudaýyň danalygy, ýagny dogrulygymyz, mukaddesligimiz we azatlygymyz boldy. 31 Şunlukda, Mukaddes Ýazgylarda ýazylyşy ýaly:«Öwünýän diňe Reb bilen öwünsin2». 1[Işaýa 29:14]

 2[Ýermeýa 9:24] 

This entry was posted on Wednesday, March 7th, 2012 at 3:09 pm and is filed under Kitaplar. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

There are currently 6 responses to “Mesih Hudayyng gudraty we danalygy!”

Bu barada özüňiň komentiňi galdyryp bize pikiriňi bildir! Seniň pikiriň biziň üçin wajyp, bu sebäpden bol...näme pikir edýän bolsaň bize bildir.

 1. 1 On May 29th, 2012, Devil said:

  Men dushunemok. Siz Isan hakykatdanam gudratlydygyna ynanyaňyzmy? Ýewreýleriň tapan mistikasy. Türkmenbaşy biziň pygamberimiz. Biziň mukaddes kitabymyz RUHNAMA!!!!

 2. 2 On June 6th, 2012, Türkmenbaşy said:

  Näme üçin pygamberleriň hemmesi ýewreý? Muhammet pygamberden galany? Sebäbi ýewreýler adamlary Hudaýyň adyndan gorkuzyp, mekirlik edip döretdiler. Adamdan pygamber, mukaddes bolmaýar. Diňe Alla gudratly! Günäni adamlar kesgitleýär. O dünýe diýen zat iki sany ýewreýiň neşe çekende gözüne görnen gallýusinasiýasy. Sudnyýden ýalan gürrüň. Men oturyp haýran galýanaý, şoň ýaly çaga geplerine bir topar nadanlar ynanýaram.

 3. 3 On June 6th, 2012, Türkmenbaşy said:

  Ýewreýleriň ählisini gyryp ýok etmeli!!!!!!!!!!

 4. 4 On June 6th, 2012, Türkmenbaşy said:

  Bläd, bolgusyz zatlar bilen meşgullanyp ýörsüňiz, ondan Türkmenistanda diktaturanyň ýok bolmagy üçin göreşiňdä!!!

 5. 5 On June 12th, 2012, messenger said:

  Name uchin yewreylering hemmesini gyryp yok etmeli? Yewreyler seni name etdi?

 6. 6 On June 12th, 2012, messenger said:

  Name uchin bolgusyz zatlar? Janyng halas bolmagy, ozung hem bu dunyade dogry yashap has peydaly ynsan bolmagyng uchin Hudayyng hakykatlary has peydalydyr! Turkmenistanyng diktaturasyny yok etmek ishine ozungde ynamyng bolsa onda goresh alyp baryber, bize ol zat gerek dal! Bizing syyasat bilen ishimiz yok!

Pikirini yaz

 • Gundelik Yazgy

 • «Siziñ günäleriñiz gyrmyzy kimin gyzyl bolsa-da, gar ÿaly ak bolar»
 • Işaÿa 1:18
Bellik et
delicious
digg
technorati
reddit
magnolia
stumbleupon
yahoo
google