TÜRKMEN ILIME HOŞ HABAR

Kuran Mukaddes Yazgylar bolan Hudayyng Towrat, Zebur, pygamberler yazgylary we Injiling uytgedilendigini owredyarmi?!!1

26th January 2012

Kuran Mukaddes Yazgylar bolan Hudayyng Towrat, Zebur, pygamberler yazgylary we Injiling uytgedilendigini owredyarmi?!!1

posted in |

Bu sorag elbetde hemishe diyen yaly musulmanlar bilen edilen gurrungdeshliklerde yuze chykyan “Towrat, Zebur, Injil uytgedilipdir, bu sebapden biz olary okamayarys we ynanmayarys…” diyen dushunjelering bardygy uchin yuze chykyar. Hakykatdan hem bu barada chungur owrenip, yone kimdir birining aydanyna ynanman, yslamdaky taryhy deliller yagny ilki bilen yslamyng esasy kitaby bolan Kurandan esas gorkezip bilyarlermi. Dogry we anyk gurrungdeshlikde elbetde bu mesele dogry owrenilip songra bu yada bashga “dushunje” onge surulmelidir…

Biz size bu yerde bu meselani jikme-ji owrenen we bu soraga jogap beryan yslam alymy professor Faouzi Arzaouni owrenip bizing bilen paylashyanlaryny size hodurlemek isleyaris. Bu video bu wagt English dilinde bolup, tiz gelejekde Turkmen dilimize terjime etmek maksadynda:

Kuranyng Mukaddes yazgylaryng uytgedilmandigi baradaky delilleri!

Yslamyng belli tafsirchileri yagny Kurana dushundirish beryan alymlaryng Mukaddes Yazgylaryng yagny Towradyng, Zeburyng, Injiling uytgedilmandigini tassyklayshy:

Injil yitirildimi?

This entry was posted on Thursday, January 26th, 2012 at 7:26 pm and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

There is currently one response to “Kuran Mukaddes Yazgylar bolan Hudayyng Towrat, Zebur, pygamberler yazgylary we Injiling uytgedilendigini owredyarmi?!!1”

Bu barada özüňiň komentiňi galdyryp bize pikiriňi bildir! Seniň pikiriň biziň üçin wajyp, bu sebäpden bol...näme pikir edýän bolsaň bize bildir.

  1. 1 On April 13th, 2012, azamat said:

    turkmen dılıne vıdeolaryn perevodyna karasaman . a tak polno dushunmedım.

Pikirini yaz

  • Gundelik Yazgy

  • «Adamlar özünden ulynyñ adyndan ant içÿärler.Olar üçin ant aÿdylany tassyklap, hemme jedelleri soñlaÿar. Şonuñ üçin Hudaÿ-da Öz maksadynyñ üÿtgewsizdigini Wadanyñ mirasçylaryna has anyk görkezjek bolup, wadany ant bilen tassyklady. Ol muny öñümizde goÿlan umyda ÿapyşjak bolup gaçan biziñ Hudaÿyñ ÿalan sözlemegi mümkin bolmadyk iki üÿtgewsiz zady arkaly uly teselli tapmagymyz üçin etdi. Biziñ jan labyry ÿaly berk we ynamly bolan bu umydymyz tutynyñ añyrsyna geçÿändir. Isa Melkisedek düzgüni boÿunça ebedi Baş Ruhany bolup, öñbaşçymyz hökmünde biziñ üçin Ol ÿere girdi.
  • Ýewreÿler 6:16-20
Bellik et
delicious
digg
technorati
reddit
magnolia
stumbleupon
yahoo
google