TÜRKMEN ILIME HOŞ HABAR

Kuran Mukaddes Yazgylar bolan Hudayyng Towrat, Zebur, pygamberler yazgylary we Injiling uytgedilendigini owredyarmi?!!1

26th January 2012

Kuran Mukaddes Yazgylar bolan Hudayyng Towrat, Zebur, pygamberler yazgylary we Injiling uytgedilendigini owredyarmi?!!1

posted in |

Bu sorag elbetde hemishe diyen yaly musulmanlar bilen edilen gurrungdeshliklerde yuze chykyan “Towrat, Zebur, Injil uytgedilipdir, bu sebapden biz olary okamayarys we ynanmayarys…” diyen dushunjelering bardygy uchin yuze chykyar. Hakykatdan hem bu barada chungur owrenip, yone kimdir birining aydanyna ynanman, yslamdaky taryhy deliller yagny ilki bilen yslamyng esasy kitaby bolan Kurandan esas gorkezip bilyarlermi. Dogry we anyk gurrungdeshlikde elbetde bu mesele dogry owrenilip songra bu yada bashga “dushunje” onge surulmelidir…

Biz size bu yerde bu meselani jikme-ji owrenen we bu soraga jogap beryan yslam alymy professor Faouzi Arzaouni owrenip bizing bilen paylashyanlaryny size hodurlemek isleyaris. Bu video bu wagt English dilinde bolup, tiz gelejekde Turkmen dilimize terjime etmek maksadynda:

Kuranyng Mukaddes yazgylaryng uytgedilmandigi baradaky delilleri!

Yslamyng belli tafsirchileri yagny Kurana dushundirish beryan alymlaryng Mukaddes Yazgylaryng yagny Towradyng, Zeburyng, Injiling uytgedilmandigini tassyklayshy:

Injil yitirildimi?

This entry was posted on Thursday, January 26th, 2012 at 7:26 pm and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

There is currently one response to “Kuran Mukaddes Yazgylar bolan Hudayyng Towrat, Zebur, pygamberler yazgylary we Injiling uytgedilendigini owredyarmi?!!1”

Bu barada özüňiň komentiňi galdyryp bize pikiriňi bildir! Seniň pikiriň biziň üçin wajyp, bu sebäpden bol...näme pikir edýän bolsaň bize bildir.

  1. 1 On April 13th, 2012, azamat said:

    turkmen dılıne vıdeolaryn perevodyna karasaman . a tak polno dushunmedım.

Pikirini yaz

  • Gundelik Yazgy

  • "Hudaý bize bolan söýgüsini biz entek günäkärkäk, Mesihiň biziň ugrumyzda ölmegi bilen görkezdi. Şeýle, Onuň gany bilen şu wagt aklanyşymyz ýaly, Ol arkaly gazapdan gutuljagymyz hem has anykdyr. Sebäbi duşmankak, Oglunyň ölümi arkaly Hudaý bilen ýaraşan bolsak, ýaraşyk edenimizden soň, Onuň ömri bilen gutuljagymyz has anykdyr. Diňe bu hem däl, Rebbimiz Isa Mesih arkaly Hudaý bilen magtanýarys. Biz ýaraşygy Mesih arakly aldyk."
  • Rimliler 5:8-10
Bellik et
delicious
digg
technorati
reddit
magnolia
stumbleupon
yahoo
google