• Gundelik Yazgy

  • «Adamlar özünden ulynyñ adyndan ant içÿärler.Olar üçin ant aÿdylany tassyklap, hemme jedelleri soñlaÿar. Şonuñ üçin Hudaÿ-da Öz maksadynyñ üÿtgewsizdigini Wadanyñ mirasçylaryna has anyk görkezjek bolup, wadany ant bilen tassyklady. Ol muny öñümizde goÿlan umyda ÿapyşjak bolup gaçan biziñ Hudaÿyñ ÿalan sözlemegi mümkin bolmadyk iki üÿtgewsiz zady arkaly uly teselli tapmagymyz üçin etdi. Biziñ jan labyry ÿaly berk we ynamly bolan bu umydymyz tutynyñ añyrsyna geçÿändir. Isa Melkisedek düzgüni boÿunça ebedi Baş Ruhany bolup, öñbaşçymyz hökmünde biziñ üçin Ol ÿere girdi.
  • Ýewreÿler 6:16-20