TÜRKMEN ILIME HOŞ HABAR

“Men Ýol, Hakykat we Ýaşaýyşdyryn!” Иса Месих

BAŞ SAHYPA

turkmen2.jpg

Gadyrly ildeşler! Bu web-saýtymyz arkaly biz sizegünälerden gutulyş, bu dünýäde ruhda gurply ýaşaýyş, ýürekde dynçlyk we baky ýaşaýyş berjek Hoş Habary size ýetirmek isleýäris! Bu web-saýtymyzda siz Hudaýyň Mukaddes Sözi bilen, oňa esaslanyp taýýarlanan makalalar, maglumatlar, kitaplar, ruhy aýdymlar, goşgylar, şahsy şaýatlyklar, radio gepleşikleri we wideo materiallar bilen tanyşarsyňyz. Bu web-saýtymyzyň üsti bilen biz siziň her biriňiziň ruhy rowaçlygyňyza goşant goşup bileris diýip umyt edýäris! Size Beýik Biribar Ýaradyjy baky ýaşaýyş ýoly hakynda düşünje bersin diýip arzuw edýäris!!!

Bildirish:

Turkmen dilinde TV Sattelite gepleshikleri!

Bir sagat gündiz we bir sagat agşam boljak 18nji Ýanwardan başlap Türkmen dilinde bolan täze programmamyza başlaýarys.

Diri Sözler atly programamyzda İsa Mesihiň sözünden wagyzlar berilýär we şeýle hem bu gözel programma ajaýyp türkmen ylahy aýdymlaryny hem size hödürleýär.

18-nji Ýanwardan başlap her güni:

Türkiye sagady bilen irden 6:00-7:00 arasy

Türkmenistan sagady bilen irden sagat 9:00-10:00 arasy

Türkiye sagady bilen agşam sagat 17:00-18:00 arasy

Türkmenistan sagadybilen agşam saat 20:00-21:00 arasy

Goni Efirde Internet arkaly: www.kanalhayat.tv websitynda hem gorup bilersingiz

Satellite arkaly ine shu maglumatlar arkaly gorup bolyar:

Kanal Hayat ýada ECTV

Hotbird

11.317 Ghz  Vertikal/Dikey

27,500 Sembol/Saniye
3/4 Fec

 

Isa Mesih filmini Turkmen dilinde ine shu ashakda seredip bilersingiz:

Täze Makalalar

Hudaÿyñ Söÿgi we Merhemet Ähti Feb 3

Hudaÿyñ Söÿgi we Merhemet Ähti     Bu kitap Stiwens ruhanynyñ wagyzy esasynda döredi. Karl G. Stiwens ABŞ-nyñ Baltimor şäherinde ÿerleşÿän «Greater Grace World Outreach» mesihi ÿygnagynda ruhany bolup işleÿär. Ruhany Stiwens — Merilend Injil ÿörite mekdebini esaslandyryjydyr, şeÿle hem seminarlara we «Merhemet sagady» atly halkara mesihi radioÿaÿlymyna ÿolbaşçylyk edÿär.     GIRIŞ   Bu […]

Atanyng Soygi Haty Jan 14

Atanyng Soygi Haty Ey balam, Belki sen meni tanamarsyng, yone Men sen hakda ahli zady bilyarin. Zebur 139:1 Men sening oturyp- turushynyg bilyarin. Zebur 139:2 Men sening ahli yollarynga beletdirin. Zebur 139:3 Hatda sening bashyngdaky sachlaryngyng sanynyda bilyarin. Matta 10:29-31 Chunki Men seni Oz keshbimde yaratdym. Gel. Chykysh 1:27 Sen Mende yashayarsyng, hereket edyarsing we […]

Söýgi girmese Jan 14

Söýgi girmese Yhlasymyzyň bary puçdur Aramyza söýgi girmese! Isleglerimiziň soňy ýokdur Kanagat kalbymyza guýulmasa! Gulaklarymyz eşitmez Ýüreklerimiz duýmaz Taňrynyň nazary düşmez Kalbymyz sünnetlenmese! Ellerimiz bulaşýar haram işlere Imanymyz ýalan sözlere Humar iýnipdir gözlere Utançdan ne peýda haýa bolmasa! Akylsyz mümkin däl Haky tanamak Hakykata daýanmak, yalany derňemek Mümkin däldir Allany razy etmek Imanymyz diri bolmasa […]

Göni ýol Oct 22

Göni ýol Assalaamu alaýkum wa Rahmatulaahi wa Barakaatuh. Günleriň birinde 104 adamdan ybarat bolan aýal-erkek, we çagalar M1 981 nomerli uçara mündirilip, 19 reýsy bilen Žykarta şäherinden uçyp çykýarlar. Olar Singapura dynç alyş uçyşlara öwrenişen soň, olar barmaly ýerimize barmarys diýip hiç kimiň pikirinde-de ýokdy. Olaryň ’’Boýengi 737’’ Palenbanganyň golaýlarynda birdenkä aşak düşüp başlady, we […]

Üç Myhman Oct 22

Üç Myhman (Töwratdan alyndy) Bir gün günüň jokrama yssy wagtynda, Ybraýym Mamräniň dub tokaýjygynyň ýanyndaky çadyrynyň agzynda otyrka, oňa Reb göründi. 2Ybraýym töweregine seredip, aňyrrakda üç kişiniň durandygyny gördi. Ybraýym olary gören badyna garşylamak üçin çadyrynyň agzyndan olara tarap ylgady. Ol iki bükülip, olara tagzym etdi. 3Ybraýym şeýle diýdi: «Eý, jenabym, eger men siziň göwnüňizden […]

 • Kalendar

 • August 2015
  M T W T F S S
  « Feb    
   12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31  
 • Gundelik Yazgy

 • "Ýazgylaryň hemmesi Hudaýyň ylhamy bolup, Hudaý adamy her bir oňat iş üçin taýyn, kämil bolar ýaly, öwretmek, käemek, ýola getirmek, dogrulykda terbielemek üçin peýdalydyr."
 • Timoteos 3: 16-17