TÜRKMEN ILIME HOŞ HABAR

“Men Ýol, Hakykat we Ýaşaýyşdyryn!” Иса Месих

BAŞ SAHYPA

turkmen2.jpg

Gadyrly ildeşler! Bu web-saýtymyz arkaly biz sizegünälerden gutulyş, bu dünýäde ruhda gurply ýaşaýyş, ýürekde dynçlyk we baky ýaşaýyş berjek Hoş Habary size ýetirmek isleýäris! Bu web-saýtymyzda siz Hudaýyň Mukaddes Sözi bilen, oňa esaslanyp taýýarlanan makalalar, maglumatlar, kitaplar, ruhy aýdymlar, goşgylar, şahsy şaýatlyklar, radio gepleşikleri we wideo materiallar bilen tanyşarsyňyz. Bu web-saýtymyzyň üsti bilen biz siziň her biriňiziň ruhy rowaçlygyňyza goşant goşup bileris diýip umyt edýäris! Size Beýik Biribar Ýaradyjy baky ýaşaýyş ýoly hakynda düşünje bersin diýip arzuw edýäris!!!

Bildirish:

Turkmen dilinde TV Sattelite gepleshikleri!

Bir sagat gündiz we bir sagat agşam boljak 18nji Ýanwardan başlap Türkmen dilinde bolan täze programmamyza başlaýarys.

Diri Sözler atly programamyzda İsa Mesihiň sözünden wagyzlar berilýär we şeýle hem bu gözel programma ajaýyp türkmen ylahy aýdymlaryny hem size hödürleýär.

18-nji Ýanwardan başlap her güni:

Türkiye sagady bilen irden 6:00-7:00 arasy

Türkmenistan sagady bilen irden sagat 8:00-9:00 arasy

Türkiye sagady bilen agşam sagat 17:00-18:00 arasy

Türkmenistan sagadybilen agşam saat 19:00-20:00 arasy

Satellite arkaly ine shu maglumatlar arkaly gorup bolyar: Kanal Hayat ýada ECTV

Hotbird13.0º Gunorta

11.179 Ghz Yatay

27,500 Sembol/Saniye
3/4 Fec


Täze Makalalar

“Sen Aýratyn” Jun 9

“Sen Aýratyn” Wemmikler agaçdan ýasalan kiçijik adamjyklardy. Bu agaç adamjyklaryň hemmesi Eli atly agaç ussasy tarapyndan ýasalypdy. Eliniň ussahanasy depaň üstünde oba seredip durdy. Wemmikler dürli-dürlüdi. Käbiriniň uly burnly, käbiri uly gözlüdi, käbiri uzyn boýly, kabiri gysgady. Käbiri papakly, käbiri bolsa donlydy. Ýöne olaryň hemmesini şol Bir Ussa ýasapdy we olaryň hemmesi şol bir obada […]

Tagamyňdan doýmaýan Dec 16

Tagamyňdan doýmaýan Başda maňa ajy bolan hakykat Indi seniň tagamyňdan doýmaýan Resullaryň gany bile ýazylan hat Şindi seniň söhbetiňi goýmaýan Diri sözleň berdi janyma rahat Gowgaly ýüregim indi parahat Günäli başymdan sowuldy apat Imanymy Senden özgä bermeýän Eý, hakykat Seni ençe agtarypdym Tapdym diýip, din içinde azaşypdyryn Şu wagta deň şeýtan sözne allanypdyryn Hak sözüni […]

Ýoludyr Dec 16

Ýoludyr Halas etmeklik ynsany Halasgäriň ýoludyr Goýuň indi gaýgy aladany Bu ähli gaýgynyň soňudyr Gorkma ölümden, bek dur Iman edene ölüm ýokdur Seniň üçin ölüp-direlen Baky ýaşaýşyň başydyr Kalbyň mylaýym söze teşnedir Gulak as diregiň hakykatdyr Janyňa rahat, süňňüňe medet Diri sözleri bal öýjügidir Ýokdan Taňry bizi bar eden Ähli zady bize ýetiren Lukmany-dermany beren […]

Ol ýadyna salmady Dec 16

Ol ýadyna salmady Duýdum Taňryň merhemetin Günälermi Ol ýadyna salmady Bilsemde men Ýalançynyň hilesin Howpy meniň gursagyma girmedi Haýran galdym Ybraýymyň imanyn Ýat tutupdyryn Musanyň kanunlaryn Berjaý edemde-de oraza-namazlarym Sowaplarym bir günämi ýuwmady Isa maňa duşmanyňy söý diýdi Senem indi Şertsiz söýgim duý diýdi Meniň üçin eziz janyň goý diýdi Ruhy mende hiç bir gorky […]

Söýgiňe mätaç! Dec 16

Söýgiňe mätaç! Gam-Gussadan ýykylan kalbym, Şertsiz Söýgiňe mätäç Suwsuzlykdan solan gülüm, Seniň idegňe mätaç. Günä tümlüginde gezdim, Jiger-janymy ezdim, Seniň barlygyňy syzdym, Taňrym Rehmiňe mätaç. Dolan awuly käsämden Sen meniň deregme içdiň, Bal-şireli jamyňdan, Şirin-şekerňe mätaç. Höküm bile gabalypdym, Diller bile ýazgarlypdym, Ganyň bile ýuwulypdyryn, Rebbim Merhemetiňe mataç. Hakyň bize rehmi geldi, Bigünä günäli boldy […]

 • Kalendar

 • October 2014
  M T W T F S S
  « Jun    
   12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031  
 • Gundelik Yazgy

 • "Rebbimiz Isa Hudaýy tanamaýanlary, Özi barada Hoş Habara uýmaýanlary jezalar. Bular Onuň huzuryndan, güýjüniň şöhratyndan daş bolup, ebedi heläkçilik jezasyny çekerler. Ol günde Reb Öz mukaddeslerinde şöhratlanmak, bütin iman edenleri täsin galdyrmak üçin şol gün gelende, şeýle bolar."
 • 2 Selanikliler 1:8