TÜRKMEN ILIME HOŞ HABAR

“Men Ýol, Hakykat we Ýaşaýyşdyryn!” Иса Месих

BAŞ SAHYPA

turkmen2.jpg

Gadyrly ildeşler! Bu web-saýtymyz arkaly biz sizegünälerden gutulyş, bu dünýäde ruhda gurply ýaşaýyş, ýürekde dynçlyk we baky ýaşaýyş berjek Hoş Habary size ýetirmek isleýäris! Bu web-saýtymyzda siz Hudaýyň Mukaddes Sözi bilen, oňa esaslanyp taýýarlanan makalalar, maglumatlar, kitaplar, ruhy aýdymlar, goşgylar, şahsy şaýatlyklar, radio gepleşikleri we wideo materiallar bilen tanyşarsyňyz. Bu web-saýtymyzyň üsti bilen biz siziň her biriňiziň ruhy rowaçlygyňyza goşant goşup bileris diýip umyt edýäris! Size Beýik Biribar Ýaradyjy baky ýaşaýyş ýoly hakynda düşünje bersin diýip arzuw edýäris!!!

Bildirish:

Turkmen dilinde TV Sattelite gepleshikleri!

Bir sagat gündiz we bir sagat agşam boljak 18nji Ýanwardan başlap Türkmen dilinde bolan täze programmamyza başlaýarys.

Diri Sözler atly programamyzda İsa Mesihiň sözünden wagyzlar berilýär we şeýle hem bu gözel programma ajaýyp türkmen ylahy aýdymlaryny hem size hödürleýär.

18-nji Ýanwardan başlap her güni:

Türkiye sagady bilen irden 6:00-7:00 arasy

Türkmenistan sagady bilen irden sagat 8:00-9:00 arasy

Türkiye sagady bilen agşam sagat 17:00-18:00 arasy

Türkmenistan sagadybilen agşam saat 19:00-20:00 arasy

Satellite arkaly ine shu maglumatlar arkaly gorup bolyar: Kanal Hayat ýada ECTV

Hotbird13.0º Gunorta

11.179 Ghz Yatay

27,500 Sembol/Saniye
3/4 Fec


Täze Makalalar

Göni ýol Oct 22

Göni ýol Assalaamu alaýkum wa Rahmatulaahi wa Barakaatuh. Günleriň birinde 104 adamdan ybarat bolan aýal-erkek, we çagalar M1 981 nomerli uçara mündirilip, 19 reýsy bilen Žykarta şäherinden uçyp çykýarlar. Olar Singapura dynç alyş uçyşlara öwrenişen soň, olar barmaly ýerimize barmarys diýip hiç kimiň pikirinde-de ýokdy. Olaryň ’’Boýengi 737’’ Palenbanganyň golaýlarynda birdenkä aşak düşüp başlady, we […]

Üç Myhman Oct 22

Üç Myhman (Töwratdan alyndy) Bir gün günüň jokrama yssy wagtynda, Ybraýym Mamräniň dub tokaýjygynyň ýanyndaky çadyrynyň agzynda otyrka, oňa Reb göründi. 2Ybraýym töweregine seredip, aňyrrakda üç kişiniň durandygyny gördi. Ybraýym olary gören badyna garşylamak üçin çadyrynyň agzyndan olara tarap ylgady. Ol iki bükülip, olara tagzym etdi. 3Ybraýym şeýle diýdi: «Eý, jenabym, eger men siziň göwnüňizden […]

Iň belent Söýgi we iň Gymmatly Gurbanlyk… Oct 22

Iň belent Söýgi we iň Gymmatly Gurbanlyk… Gadyrly dostlar men size bir wakany gürrüň bereýin… Birnäçe ýyllar mundan ozal uzak ýürtda bir akylly adam bar eken. Ol pesgöwünli, söýgüden we adamlar üçin aladadan, hoşniýetlilikden dolu bir ynsan bolupdyr. Onuň bir sany ogly bar eken. Ol ogluny bütin jany-teni bilen söýýärdi we ol üçin bar bolan […]

Musa pygamber bilen Isa Mesihing mezeshligi Oct 22

Musa pygamber bilen Isa Mesihing mezeshligi. Hudayynygyz Reb sizing uchin oz halkyngyzyng (doganlaryngyzyng) arasyndan mening yaly pygamber chykarar. Siz shol pygambere gulak asyng. Horep dagynda uyshen gunungiz, siz Hudayyngyz REbden hayysh edip: Hudaymyz Rebbing sesini mundan artyk eshitmali we bu beyik ody indi gormali, yogsam biz oleris diyipdingiz. REb manga olaryng aydyanlary dogry. Men olar […]

“Sen Aýratyn” Jun 9

“Sen Aýratyn” Wemmikler agaçdan ýasalan kiçijik adamjyklardy. Bu agaç adamjyklaryň hemmesi Eli atly agaç ussasy tarapyndan ýasalypdy. Eliniň ussahanasy depaň üstünde oba seredip durdy. Wemmikler dürli-dürlüdi. Käbiriniň uly burnly, käbiri uly gözlüdi, käbiri uzyn boýly, kabiri gysgady. Käbiri papakly, käbiri bolsa donlydy. Ýöne olaryň hemmesini şol Bir Ussa ýasapdy we olaryň hemmesi şol bir obada […]

 • Kalendar

 • October 2014
  M T W T F S S
  « Jun    
   12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031  
 • Gundelik Yazgy

 • "Biz adamlaryň güwäligini kabul edýän bolsak, Hudaýyň güwäligi ondan uludyr, çünki bu Hudaýyň Öz Ogly hakynda beren güwäligidir. Hudaýyň Ogluna iman edýände Hudaýyň güwäligi bardyr. Hudaýa iman etmeýän bolsa, Ony ýalançy edendir, çünki Hudaýyň Öz Ogly hakda beren güwäligine iman eden däldir. Bu güwälik bolsa şudur: Hudaý bize ebedi ýaşaýyş berdi, bu ýaşaýyş Onuň Oglundadyr. Kimde Ogul bar bolsa, onda ýaşaýyş hem bardyr, kimde Hudaýyň Ogly ýok bolsa, onda ýaşaýyş hem ýokdur!"
 • 1Ýahýa 5:9