TÜRKMEN ILIME HOŞ HABAR

“Men Ýol, Hakykat we Ýaşaýyşdyryn!” Иса Месих

BAŞ SAHYPA

turkmen2.jpg

Gadyrly ildeşler! Bu web-saýtymyz arkaly biz sizegünälerden gutulyş, bu dünýäde ruhda gurply ýaşaýyş, ýürekde dynçlyk we baky ýaşaýyş berjek Hoş Habary size ýetirmek isleýäris! Bu web-saýtymyzda siz Hudaýyň Mukaddes Sözi bilen, oňa esaslanyp taýýarlanan makalalar, maglumatlar, kitaplar, ruhy aýdymlar, goşgylar, şahsy şaýatlyklar, radio gepleşikleri we wideo materiallar bilen tanyşarsyňyz. Bu web-saýtymyzyň üsti bilen biz siziň her biriňiziň ruhy rowaçlygyňyza goşant goşup bileris diýip umyt edýäris! Size Beýik Biribar Ýaradyjy baky ýaşaýyş ýoly hakynda düşünje bersin diýip arzuw edýäris!!!

Bildirish:

Turkmen dilinde TV Sattelite gepleshikleri!

Bir sagat gündiz we bir sagat agşam boljak 18nji Ýanwardan başlap Türkmen dilinde bolan täze programmamyza başlaýarys.

Diri Sözler atly programamyzda İsa Mesihiň sözünden wagyzlar berilýär we şeýle hem bu gözel programma ajaýyp türkmen ylahy aýdymlaryny hem size hödürleýär.

18-nji Ýanwardan başlap her güni:

Türkiye sagady bilen irden 6:00-7:00 arasy

Türkmenistan sagady bilen irden sagat 9:00-10:00 arasy

Türkiye sagady bilen agşam sagat 17:00-18:00 arasy

Türkmenistan sagadybilen agşam saat 20:00-21:00 arasy

Goni Efirde Internet arkaly: www.kanalhayat.tv websitynda hem gorup bilersingiz

Satellite arkaly ine shu maglumatlar arkaly gorup bolyar:

Kanal Hayat ýada ECTV

Hotbird

11.317 Ghz  Vertikal/Dikey

27,500 Sembol/Saniye
3/4 Fec

 

Isa Mesih filmini Turkmen dilinde ine shu ashakda seredip bilersingiz:

Täze Makalalar

Göni ýol Oct 22

Göni ýol Assalaamu alaýkum wa Rahmatulaahi wa Barakaatuh. Günleriň birinde 104 adamdan ybarat bolan aýal-erkek, we çagalar M1 981 nomerli uçara mündirilip, 19 reýsy bilen Žykarta şäherinden uçyp çykýarlar. Olar Singapura dynç alyş uçyşlara öwrenişen soň, olar barmaly ýerimize barmarys diýip hiç kimiň pikirinde-de ýokdy. Olaryň ’’Boýengi 737’’ Palenbanganyň golaýlarynda birdenkä aşak düşüp başlady, we […]

Üç Myhman Oct 22

Üç Myhman (Töwratdan alyndy) Bir gün günüň jokrama yssy wagtynda, Ybraýym Mamräniň dub tokaýjygynyň ýanyndaky çadyrynyň agzynda otyrka, oňa Reb göründi. 2Ybraýym töweregine seredip, aňyrrakda üç kişiniň durandygyny gördi. Ybraýym olary gören badyna garşylamak üçin çadyrynyň agzyndan olara tarap ylgady. Ol iki bükülip, olara tagzym etdi. 3Ybraýym şeýle diýdi: «Eý, jenabym, eger men siziň göwnüňizden […]

Iň belent Söýgi we iň Gymmatly Gurbanlyk… Oct 22

Iň belent Söýgi we iň Gymmatly Gurbanlyk… Gadyrly dostlar men size bir wakany gürrüň bereýin… Birnäçe ýyllar mundan ozal uzak ýürtda bir akylly adam bar eken. Ol pesgöwünli, söýgüden we adamlar üçin aladadan, hoşniýetlilikden dolu bir ynsan bolupdyr. Onuň bir sany ogly bar eken. Ol ogluny bütin jany-teni bilen söýýärdi we ol üçin bar bolan […]

Musa pygamber bilen Isa Mesihing mezeshligi Oct 22

Musa pygamber bilen Isa Mesihing mezeshligi. Hudayynygyz Reb sizing uchin oz halkyngyzyng (doganlaryngyzyng) arasyndan mening yaly pygamber chykarar. Siz shol pygambere gulak asyng. Horep dagynda uyshen gunungiz, siz Hudayyngyz REbden hayysh edip: Hudaymyz Rebbing sesini mundan artyk eshitmali we bu beyik ody indi gormali, yogsam biz oleris diyipdingiz. REb manga olaryng aydyanlary dogry. Men olar […]

“Sen Aýratyn” Jun 9

“Sen Aýratyn” Wemmikler agaçdan ýasalan kiçijik adamjyklardy. Bu agaç adamjyklaryň hemmesi Eli atly agaç ussasy tarapyndan ýasalypdy. Eliniň ussahanasy depaň üstünde oba seredip durdy. Wemmikler dürli-dürlüdi. Käbiriniň uly burnly, käbiri uly gözlüdi, käbiri uzyn boýly, kabiri gysgady. Käbiri papakly, käbiri bolsa donlydy. Ýöne olaryň hemmesini şol Bir Ussa ýasapdy we olaryň hemmesi şol bir obada […]

 • Kalendar

 • December 2014
  M T W T F S S
  « Oct    
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031  
 • Gundelik Yazgy

 • "Rebbiň wepaly söýgüsi tükenmezdir, çünki Onuň rehimdarlygy bakydyr."
 • Ýeremýa pygamberiň agy kitaby